Intern Kontroll

Enligt maltesisk bolagslag och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Denna rapport har sammanställts i enlighet med punkt 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och begränsas därmed till den interna kontrollen av redovisningen. Rapporten har inte granskats av revisorer och utgör inte en del av det formella bokslutet.

Intern kontroll rapport