Styrningsstruktur

Styrning – en introduktion

Bolagsstämman är Gruppens största beslutsfattande organ och ett forum där aktieägarna kan utöva inflytande. Bolagsstämman kan besluta i samtliga Gruppärenden som inte uttryckligen faller inom den exklusiva kompetensen för någon annan företagsinstans. Med andra ord har bolagsstämman en överordnad roll visavi styrelse och verkställande direktör.

Enligt de svenska bolagsstyrningsreglerna utgörs kontrollorganet av den lagstadgade revisorn, som utses av bolagsstämman.

Varje enskild aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman samt att rösta i enlighet med det antal aktier som han eller hon äger. Aktieägare som inte kan delta personligen kan utöva sin rätt via ombud.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut till bolagsstämman i frågor som berör utnämningar, ersättningar samt procedurfrågor inför utnämningen av nästföljande års valberedning.

Oavsett hur de tillsätts är det valberedningens uppgift att främja samtliga aktieägares intressen. Medlemmarna får inte yppa innehållet i nomineringsdiskussionerna.

Regelbundna och systematiska utvärderingar utgör basen för bedömningen av styrelsens och koncernchefens resultat, samt för att deras arbete utvecklas kontinuerligt.

Kindred Group plc är ett aktiebolag registrerat på Malta men listat på Nasdaq Stockholm, och har därför beslutat att tillämpa det svenska koden för bolagssstyrning. Koden anger att en majoritet av styrelsemedlemmarna måste vara oberoende av gruppen och dess ledning. Kindred-gruppens styrelse består helt och hållet av icke-anställda ledamöter som till större delen är oberoende.

Revisionskommittén ger styrelsen råd och rekommendationer i frågor som berör exempelvis ekonomisk rapportering, intern styrning, riskhantering samt utnämning av lagstadgade revisorer. Kommitténs roll anges i dess skriftliga direktiv.

Ersättningskommittén överväger och utvärderar ersättningarna till högre chefer och andra viktiga medarbetare, samt ger styrelsen rekommendationer.

Koncernchefen har ansvar för Gruppens dagliga skötsel tillsammans med koncernledningen.  Koncernledningen består av nio högre chefer, varav två är kvinnor.

Gruppens lagstadgade revisor utses av bolagsstämman i syfte att granska Gruppens årsbokslut och redovisningspraxis. De lagstadgade revisorerna presenterar sin årliga granskning inför revisionskommittén och ägarna i samband med årsmötet.

Gruppen består av tre beslutsfattande organ som befinner sig i ett hierarkiskt förhållande till varandra: bolagsstämma, styrelse och koncernchef.