Utdelning

Utdelningspolicyn för Kindred-gruppens styrelse är att betala en utdelning och/eller aktieåterköp på upp till 50 procent av Gruppens fria kassaflöde (definierat som kassaflödet från verksamheten justerat efter ändringar i rörelsekapital, kapitalinvesteringar och skatteinbetalningar).

Utöver ovan beskrivna utdelning, som vanligtvis sker i from av årliga, kontanta utdelningar, kan styrelsen även besluta om att genomföra engångsutdelningar eller aktieåterköp, om ledning och styrelse anser att Gruppen har genererat ett tillräckligt överskott kontanta medel som man inte behöver för att finansiera vare sig sin vanliga verksamhet, förvärv eller andra verksamhetsutvecklingsprojekt.

Styrelsen beaktar det övergripande likviditetskravet när man överväger såväl återkommande utdelningar som engångsutdelningar, detta i syfte att säkerställa att man bibehåller en lämplig kapitalstruktur.

Utdelning 2016
En utdelning uppgående till 3,52 SEK (0.310 GBP)  utbetalades den 23 maj 2017 till innehavare av aktier och depåbevis.

Beloppet uppgår till totalt 71.4 miljoner GBP vilket uppgår till cirka 75 procent av Gruppens fria kassaflöde för 2016. Styrelsen har granskat de prognosticerade kassakraven för 2017, och föreslår att utöka utdelningen under detta år till över 50 procent av policyn för fritt kassaflöde. Detta är i enlighet med utdelningspolicyn för fördelning av överskotts av kontanta medel. Utdelning betalas inte ut för de aktier/depåbevis i företagets ägo efter aktieåterköp.