Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade prestationsplaner

Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner

Långsiktigt incitamentsprogram för alla anställda ”All employee long term incentive plan (LTIP)”

Förra året godkände Kindred-koncernens styrelse en förändring i det kontantbaserade incitamentsprogrammet för alla anställda. Genom ändringen kunde alla koncernens anställda den 26 maj 2015 välja att få en fast långsiktig bonus i aktier istället för kontanter. Avsikten med detta var att uppfylla behovet av ett bredare aktieägarskap bland de anställda.

Villkoren för tilldelning av prestationsaktierätter är att verksamhetsmål uppnås under 2016 samt fortsatt anställning. Utvärderingen av faktiska affärsresultat mot prestationsmålen  visade att dessa har uppnåtts till mer än 100 procent. Denna plan kommer att tilldelas i mars 2017.

I september 2016 godkände Kindred Groups styrelse ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda och ledningsgruppen. Villkoren för tilldelning av prestationsaktierätter är att verksamhetsmål uppnås under 2020 samt fortsatt anställning. Målen har fastställts och godkänts av ersättningskommittén och styrelsen i december 2016.

Prestationsrelaterat aktieprogram ”Performance Share Plan (PSP)”

Bolagsstämman för 2013 godkände det prestationsrelaterade aktieprogrammet (Performance Share Plan eller PSP) för Kindred Group plc, enligt vilket framtida aktierelaterade ersättningar kommer att ges till högre chefer och viktiga befattningshavare. Prestationsmåtten i det prestationsbaserade aktieprogrammet utgörs av icke-marknadsbaserade villkor med tanken att deltagarnas prestationer i ännu högre grad ska följa bolagets resultat.

Villkoren för tilldelning av prestationsaktierätter är att verksamhetsmål uppnås under tre räkenskapsår samt fortsatt anställning. Målen utgörs av bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), fritt kassaflöde per aktie och EBITDA. Tilldelningar som görs varje år kommer ha mål som mäts samlat mellan helåret för tilldelningen och de två påföljande åren, så att resultatet för varje räkenskapsår blir viktigt. Det samlade resultatet jämfört med målen och därav följande tilldelning av prestationsrelaterade aktier kommer att redovisas efter intjänandeåret.

Utspädningseffekter: 143 775 prestationsaktierätter förföll eller annullerades under 2016. Om alla aktiebaserade program utnyttjas fullständigt kommer bolagets nominella aktiekapital att öka med sammanlagt maximalt 1 460,05 GBP genom emittering av sammanlagt maximalt 2 336 082 stamaktier, vilket motsvarar 1 procent.