EN / SV

Styrelsens arbete

Styrelsen har en skriftlig arbetsordning där arbetssättet beskrivs. Ett formellt schema beskriver de frågor som specifikt reserverats för styrelsen och dess utskott.

Dessa frågor omfattar beslut om koncernens strategi och riktning, förvärv, avyttringar och samriskföretag, kapitalstruktur, väsentliga avtal, bolagsstyrning och koncernens policies.

Minst en gång per år kontrollerar styrelsen att arbetsordning samt rapporteringsstruktur och anvisningar är relevanta och lämpliga

Hållbarhetsperspektiv
Styrelsen har fastställt relevanta riktlinjer för koncernens hållbarhet, med syfte att säkerställa dess långsiktiga kapacitet att skapa värde. Hållbarhet har en rad olika aspekter i Kindred-koncernen:

  • Ansvarsfullt spelande och spelarsäkerhet – som en del i en kundorienterad strategi.
  • Efterlevnad av lagar och bestämmelser – som en stor aktör i en mycket reglerad bransch.
  • Bästa praxis för bolagsstyrning – som sig bör för ett värdefullt börsnoterat bolag.
  • Miljöpåverkan – hanteras både genom redovisning och beslutsfattande.
  • Personalengagemang – som en del i vårt åtagande om spel i våra samhällen.
  • Skatteprinciper – så att Kindred-koncernen betalar rätt skatter i rätt territorier som en del i bidraget till samhället som helhet.

Bolagets principer på vardera område har godkänts av styrelsen.

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsen och dess kommittéer sammanträder vanligen varannan månad hela året. Antalet styrelse- och kommittésammanträden där varje
styrelseledamot har deltagit under året anges i nedanstående tabell. CEO rapporterar vid alla sammanträden om affärsutvecklingen inom verksamheten.
Chefsjuristen rapporterar om lagstiftningstrender på spelmarknaden och koncernens riskchef rapporterar årligen om verksamhetens risker.
Internrevisionens chef rapporterar årligen till styrelsen om viktiga slutsatser och rekommendationer som utarbetats under året. Koncernledningens medlemmar och andra högre chefer deltar i sammanträden för att uppdatera styrelsen om deras ansvarsområden och för att diskutera framtida planer.
Huvudpunkterna vid styrelsens sammanträden 2019 avsåg frågor med koppling till innovation, informationsteknik, produkthantering, strategi och affärsplan, budgetar, prognoser, viktiga policyer och nya regler i Sverige, Nederländerna och USA. Styrelsen har utsett Peter Boggs och Gunnel Duveblad till USA-kommitté för att bättre kunna övervaka utvecklingen i USA.

 

 

Styrelse1

Revisionskommitté

Ersättningskommitté

Antal sammanträden

20

6

4

Namn

 

 

 

Anders Ström, ordförande

20/20

Kristofer Arwin2

5/8

2/2

Hélène Barnekow3

13/20

3/5

Peter Boggs

17/20

4/4

Gunnel Duveblad3

20/20

6/6

-

Peter Friis2

2/8

-

Erik Forsberg4

12/12

4/4

Stefan Lundborg

19/20

4/4

Carl-Magnus Månsson4

10/12

2/2

1 Styrelsens möten som presenteras i tabellen ovan består av både fysiska styrelsemöten och sammanträden som hålls via
konferenssamtal. Styrelsen håller kvartalsvisa sammanträden för att granska och godkänna koncernens resultat, där man
även får rapporter från revisionskommittén.
2 I maj avgick Kristofer Arwin och Peter Friis från styrelsen vid årsstämman 2019.
3 Hélène Barnekow lämnade Revisionskommitté 30 oktober 2019 på grund av andra uppdrag.
4 Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman i maj 2019.

Share
https://www.kindredgroup.com/xursy
COPY