EN / SV

Styrelsens ersättning

Alla styrelseledamöter väljs vid bolagsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av bolagsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram, och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

Totala arvoden (reviderat)

All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på kontinuitet från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till årets ledamöter i styrelse och koncernledning anges nedan..

Styrelsearvode 2019/2018

Styrelseledamöter

Styrelsear-voden
000 GBP

Revisions-kommitténs arvoden
000 GBP

Ersättnings-kommitténs arvoden
000 GBP

USA-kommitténs arvoden
000 GBP

Övrigt1
000 GBP

Totala avgifter
2019
000 GBP

Totala avgifter
2018
000 GBP

Anders Ström, ordförande

260,0

260,0

256,3

Kristofer Arwin2

21,1

11,2

32,3

83,3

Hélène Barnekow4

57,0

22,0

79,0

49,5

Sophia Bendz2

25,0

Peter Boggs

57,0

12,0

12,6

2,0

83,6

72,3

Nigel Cooper2

40,4

Gunnel Duveblad

57,0

27,0

7,6

91,6

49,5

Erik Forsberg3

35,9

13,8

49,7

Carl-Magnus Månsson3

35,9

7,5

43,4

Peter Friis2

21,1

21,1

56,3

Stefan Lundborg

57,0

20,0

77,0

85,0

Summa

602,0

74,0

39,5

20,2

2,0

737,7

717,6

1       Övriga arvoden omfattar ytterligare belopp som betalats för konsulttjänster.

2       Vid årsstämman den 14 maj 2019 avgick Peter Friis och Kristofer Arwin från styrelsen. Vid årsstämman den 15 maj 2018 avgick Sophia Bendz och Nigel Cooper från styrelsen.

3       Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman den 14 maj 2019.

4       Hélène Barnekow lämnade Revisionskommitté 30 oktober 2019 på grund av andra uppdrag.

 

Styrelsens och ledningsgruppens intressen (reviderat)

Styrelsens och koncernledningens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2019 anges nedan:

Styrelseledamöter

Stamaktier/
svenska
depåbevis
per den 31 december 2019

Stamaktier/
svenska
depåbevis
per den 31 december 2018

Anders Ström, ordförande

5 831 200

5 831 200

Hélène Barnekow

4 500

4 500

Peter Boggs

138 990

120 740

Gunnel Duveblad

8 000

4 000

Erik Forsberg

5 000

Stefan Lundborg

537 600

517 600

Carl-Magnus Månsson

10 000

Summa

6 535 290

6 478 040

 

Share
https://www.kindredgroup.com/eztbq
COPY