EN / SV

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen för Kindred Group plc baseras på den svenska koden för bolagsstyrning, regelverket för Nasdaq Stockholm, Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), samt andra relevanta, gällande lagar och regelverk på Malta.


Kindred Group plc tillämpar en transparent och strukturerad intern och extern rapporteringspolicy.

Koncernen har tre beslutsfattande organ med hierarkiskt förhållande till varandra: bolagsstämma, styrelse och koncernchef.

Bolagsstämman är koncernens högsta beslutsfattande organ och det forum där aktieägarna utövar sitt inflytande. Stämman kan fatta beslut i alla frågor som rör koncernen och som inte uttryckligen faller inom ramen för den exklusiva behörigheten hos något annat organ. Med andra ord har årsstämman en överordnad roll gentemot styrelse och koncernchef.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning utgörs kontrollorganet av den lagstadgade revisorn, som utses av stämman.

Alla aktieägare har rätt att delta i stämman samt rösta enligt antalet aktier de äger. Aktieägare som inte kan närvara personligen kan utöva sin rätt genom ombud.

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut inför årsstämman om frågor som rör val och ersättningar för styrelsen samt förfaranden för utnämnandet av följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar utses ska de tillvarata alla aktieägares intressen. Medlemmarna får inte avslöja innehållet i och närmare detaljer om diskussionerna.

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömningen av styrelsens och koncernchefens arbete samt för den kontinuerliga utvecklingen av deras arbete.

Kindred Group plc är bildat och registrerat i Malta men noterat på Nasdaq Stockholm och har därför valt att tillämpa principerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt dessa ska en majoritet av styrelseledamöterna vara oberoende av koncernen, dess ledning och koncernens huvudsakliga aktieägare. Styrelsen för Kindred-koncernen består helt av icke anställda styrelseledamöter, av vilka en majoritet är oberoende. Styrelsen ansvarar för koncernens övergripande strategi och riktning.

Ersättningskommittén överväger och utvärderar ersättningsarrangemang för högre chefer och andra viktiga medarbetare samt ger styrelsen rekommendationer.

Revisionskommitteen ger råd och rekommendationer till styrelsen om frågor som rör finansiell rapportering, interna kontroller, riskhantering och utnämningen av lagstadgade revisorer. Kommitténs roll anges i dess skriftliga uppdragsbeskrivning.

Koncernchefen ansvarar för koncernens dagliga ledning tillsammans med koncernledningen. Kindreds koncernledning består av koncernchef och nio högre chefer av vilka två är kvinnor.

Koncernens lagstadgade revisor utses av stämman för att granska koncernens årsredovisning och redovisningspraxis.

De lagstadgade revisorerna lägger fram sin årliga revisionsrapport inför revisionskommitteen och styrelsen, samt för ägarna på årsstämman.

Share
https://www.kindredgroup.com/xterm
COPY

Related content