EN / SV

Styrelsens arbete

Koncernens styrning sköts framför allt av styrelsen

Styrelsen är ansvarig för koncernens övergripande strategi och riktning inklusive budget, kapitalstruktur, väsentliga avtal, förvärv, avyttringar, samriskföretag, bolagsstyrning och koncernens policys.

Styrelsen och dess kommittéer har skriftliga direktiv med arbetsförfaranden. Den har även antagit skriftliga anvisningar för koncernchefen, inklusive en delegeringsordning. Styrelsen kontrollerar åtminstone en gång per år att direktivet samt rapporteringsstrukturen och anvisningarna är relevanta och lämpliga.

Styrelsen har en standarddagordning som omfattar att motta och överväga rapporter från koncernchef och finanschef samt från revisions- och ersättningskommittén.

Hållbarhet

Styrelsen har fastställt relevanta riktlinjer för koncernens hållbarhet, med syfte att säkerställa dess långsiktiga förmåga att skapa värde. Hållbarhet har en mängd olika aspekter i Kindred-koncernen:

– An svarsfullt spelande

– Upprätthålla integriteten

– Regelefterlevnad

– Medarbetarfokus

– Bidra till samhället

Styrelsens arbete under 2020

Styrelsen och dess kommittéer sammanträder vanligen varannan månad hela året. Antalet styrelse- och kommittésammanträden där varje styrelseledamot har deltagit under året anges i nedanstående tabell. På grund av COVID-19-pandemin har alla möten hållits virtuellt sedan i mars 2020.

Koncernchef rapporterar vid samtliga sammanträden om affärsutvecklingen och drift av verksamheten. Chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig rapporterar om lagstiftningstrender på spelmarknaden och koncernens Group Risk Manager rapporterar årligen om verksamhetens risker. Head of Internal Audit rapporterar årligen till styrelsen om viktiga slutsatser och rekommendationer som utarbetats under året. Koncernledningens medlemmar och andra högre chefer deltar också vid behov i sammanträden för att uppdatera styrelsen om deras ansvarsområden och för att diskutera framtida planer.

Huvudpunkterna vid styrelsens sammanträden 2020 avsåg frågor med koppling till innovation, informationsteknik, produkthantering, strategi och affärsplaner, budgetar, prognoser, viktiga policyer och de nya reglerna i Nederländerna och USA. Styrelsen har utsett Peter Boggs och Gunnel Duveblad till USA-kommitté för att bättre kunna övervaka utvecklingen i USA. Vid samtliga sammanträden tog styrelsen också i beaktande följderna som COVID-19-pandemin har på koncernen samt åtgärderna för att kontrollera dess påverkan. Styrelsen har också beslutat att ändra det tidigare kommunicerade förslaget angående aktieutdelning för 2019 och rekommenderade vid 2020 års årsstämma att ingen aktieutdelning skulle ske, vilket följaktligen stöddes. Orsaken till detta val är osäkerheten till följd av COVID-19 samt att säkerställa att Kindred är välkapitaliserad inför framtida investeringsmöjligheter.

 

Styrelse1

Revisionskommitté

Ersättningskommitté

Antal sammanträden

17

6

5

Namn

 

 

 

Anders Ström, ordförande

17/17

Hélène Barnekow2

5/5

Peter Boggs

16/17

5/5

Gunnel Duveblad

17/17

6/6

-

Erik Forsberg

15/17

6/6

Stefan Lundborg3

15/17

5/5

Carl-Magnus Månsson

17/17

5/5

1. Styrelsens möten som presenteras i tabellen ovan består av både fysiska styrelsemöten och sammanträden som hålls via konferenssamtal. Styrelsen håller kvartalsvisa sammanträden för att granska och godkänna koncernens resultat, där man även får rapporter från revisionskommitteen.

2. I maj avgick Hélène Barnekow från styrelsen vid årsstämman 2020.

3 Den 3 december 2020 avgick Stefan Lundborg som icke verkställande styrelseledamot i Kindred-koncernen med omedelbar verkan.

Share
https://www.kindredgroup.com/xursy
COPY