EN / SV

Riskhantering

Kindred-koncernen har implementerat en heltäckande riskhanterings-process för att säkerställa att koncernens risker hanteras proaktivt.

Riskstyrning

Styrelsen har via revisionsutskottet det övergripande ansvaret för riskhanteringsprocessen och riskstyrningen. Koncernledningen ansvarar för att identifiera, utvärdera och hantera koncernens risker.

Riskhanterings- och internrevisionsteamen granskar effektiviteten i de kontroller som ska minska riskerna och rapporterar resultatet till revisionsutskottet varje kvartal.

Kindred-koncernen delar upp de huvudsakliga riskerna i allmänna risker och koncernspecifika risker.

Allmänna

Strategisk
Verksamhet
Ekonomisk
Efterlevnad

Gruppspecifika risker

Odds/handelsrelaterade risker

Bedrägerier, åtgärder mot pengatvätt och juridiska risker diskuteras i avsnittet Ansvarsfullt spelande i rapporten Hållbarhet, sidorna 22-25, samt i avsnittet Allmän juridisk miljö på sidorna 43 och 44.

Riskhanteringsprocess

Riskerna identifieras med hjälp av processen som beskrivs i nedanstående diagram. Identifiering och bedömning görs i hela koncernen via regelbundna seminarier med viktiga aktörer. Resultatet sammanställs i en riskrapport som läggs fram två gånger per år inför revisionsutskottet.

En riskägare identifieras för alla risker och ansvarar för att genomföra riskminskningsstrategin och övervaka risken.

Mer information finns i årsredovisningen.

Share
https://www.kindredgroup.com/lvxge
COPY

Related content