EN / SV

Kommuniké från Unibet Group plc:s bolagsstämma den 26 april 2005

tis, 26 apr, 2005 18:07 CET

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 9,00 SEK per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos VPC AB fastställdes fredagen den 29 april 2005. Utbetalning från VPC AB beräknas ske den 4 maj 2005. Ordinarie ledamöterna Peter Lindell, Johan Lindgren, Peter Boggs, Henrik Tjärnström och Anders Ström omvaldes. Till ny ledamot valdes Daniel Johannesson. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2005 till totalt 190 000 GBP att fördelas så, att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår ett arvode om 12 000 GBP vardera. För kommittéarbete skall utgå ytterligare 1 000 GBP och för ordförandeskap i kommitté skall utgå ytterligare 2 000 GBP. Till valberedning valdes Anders Ström, Staffan Persson och Andreas Versteegh. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med omedelbar verkan, kunna besluta om nyemission i enlighet med section 80 i Companies Act 1985, upp till maximalt nominellt värde om 1 200 GBP (motsvarande 60 000 aktier om 2p vardera). Bemyndigandet gäller i 5 år, om det inte återkallas, förändras eller förnyas. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i enlighet med section 95 i Companies Act 1985, tilldela värdepapper i utbyte mot kontanter i enlighet med ovanstående beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt section 89(1) i Companies Act 1985. Bemyndigandet gäller i 5 år. Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital om 50 000 000 aktier om 2p vardera skall delas upp i 200 000 000 aktier om 0.5p vardera. Första handelsdag med de sålunda uppdelade svenska depåbevisen blir onsdagen den 1 juni 2005. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Anders Ström till styrelsens ordförande. Till revisionskommitté valdes Johan Lindgren och Henrik Tjärnström. Till ersättningskommitté valdes Peter Lindell och Anders Ström. Styrelsen Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/pkewco
COPY