EN / SV

Kommuniké från Unibet Group plc:s extra bolagsstämma

mån, 11 dec, 2006 15:00 CET

• Föreslagen nedsättning och överföring från överkursfonden godkänd vid dagens extra bolagsstämma.
• Styrelsen bemyndigades att återköpa aktier/svenska depåbevis.
• Förslagen stöddes av 100 procent av avgivna röster och 61,25 procent av totalt antal utgivna aktier.

Den 1 november 2006 trädde den s.k. ”Scheme of Arrangement” mellan Unibets aktieägare och Unibet-koncernens tidigare holdingbolag i kraft. Unibet Group plc (Bolaget) med säte i Malta blev Unibet-koncernens nya holdingbolag. Samtliga aktieägare/depåbevisinnehavare har tidigare erhållit ett dokument, daterat den 19 september 2006, som beskriver denna förändring. Efter ikraftträdandet av detta s.k. ”Scheme of Arrangement” har Unibet-koncernen genomgått en intern omorganisation, vilket har resulterat i att Bolaget har ådragit sig vissa tekniska förluster i balansräkningen. Dessa tekniska förluster hänför sig enbart till Bolagets egen balansräkning och avser inte Unibet-koncernens prestation såsom helhet.

För att undanröja dessa tekniska förluster i balansräkningen kallade styrelsen i Unibet Group plc till en extra bolagsstämma för att fatta vissa beslut. Vid denna extra bolagsstämma idag godkände aktieägarna, genom ett kvalificerat majoritetsbeslut, nedanstående resolution i enlighet med artikel 83(5) i den maltesiska aktiebolagslagen, kapitel 386 (“Lagen”):

Att, i enlighet med Lagens artikel 83(5) skall Bolagets överkursfond nedsättas med ett belopp om
96,8 miljoner GBP motsvarande Bolagets överkursfondskonto den 11 december 2006 och som är likvärdigt med förlusten enligt Bolagets resultaträkning per nämnda datum. Nedsättningen av överkursfonden vidtas i syfte att balansera de uppkomna förlusterna;

Att, i enlighet med artikel 83(5), överkursfonden nedsättes med 8,22 miljoner GBP, (det “Andra Nedsättningsbeloppet”) som motsvarar Bolagets överkursfondskonto den 11 december 2006 och som skall uppgå till 10 procent av Bolagets totala utgivna aktiekapital och Bolagets nedsatta överkursfond, Bolagets genomförande av sådan nedsättning av aktiekapitalet samt överföring av det Andra Nedsättningsbeloppet till en ny reserv, benämnd såsom “Förlustreserven”, vidtas i syfte att balansera eventuella förluster som, från tid till annan, kan uppkomma i Bolaget;

Att, nedsättningarna av överkursfonden i enlighet med dessa resolutioner träder i kraft omedelbart vid registreringen av resolutionerna i enlighet med Lagen; och att det skall uppdras åt Bolagets sekreterare att registrera resolutionen hos det maltesiska Bolagsverket.Vid dagens extra bolagsstämma godkände aktieägarna även ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2007, återköpa Stamaktier med nominellt värde GBP 0.005/svenska depåbevis i Bolaget.
Det maximala antal aktier/depåbevis som får förvärvas är 2 824 109; dvs får ej överstiga 10 procent av det totala antalet utgivna aktier.
Det lägsta pris som får betalas för aktierna/depåbevisen är 1 SEK per aktie/depåbevis och det högsta priset som får betalas är 1 000 SEK per aktie/depåbevis.
Återköpen skall ske via Stockholmsbörsen eller via ett återköpserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Återköpen kan ske vid flera olika tillfällen och skall fullgöras enligt gällande marknadsvillkor och regler samt hur kapitalsituationen är vid varje tillfälle.
Offentliggörandet av återköp sker enligt Stockholmsbörsen regelverk och kommer även att redovisas i Bolagets årsredovisning och finansiella rapporter.

Syftet med återköpet är att uppnå ett mervärde för Bolagets aktieägare och ge styrelsen en möjlighet att mer flexibelt utnyttja Bolagets kapitalstruktur.

Det är styrelsens intention att sålunda återköpta aktier antingen makuleras eller användes såsom vederlag vid förvärv eller erbjuds anställda inom ramen för optionsprogram.

Innan återköpta aktier kan makuleras erfordras ytterligare godkännande från aktieägarnas enligt den maltesiska aktiebolagslagen.

Om de återköpta aktierna används såsom vederlag vid förvärv är intentionen att de erlägges såsom apport utan föregående försäljning.


Styrelsen
Unibet Group plcShare
https://www.kindredgroup.com/pbbymm
COPY