EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

ons, 13 maj, 2009 16:45 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,23 GBP (motsvarande 2,75 SEK enligt växelkursen den 10 februari 2009 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes måndagen den 18 maj 2009. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 22 maj 2009.

Ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Staffan Persson och Anders Ström omvaldes. Till styrelsens ordförande valdes Daniel Johannesson och som vice styrelseordförande valdes Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 379 250 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Beslutet innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 90 000 GBP, till vice ordföranden utgår ett arvode om 117 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 30 000 GBP. Vidare skall ytterligare 10 000 GBP utgå för arbete i revisionskommittén, 3 500 GBP utgå för arbete i ersättningskommittén samt 10 000 GBP utgå för arbete i ”Legal Committee”. Till ordföranden i respektive kommitté skall utgå ytterligare 1 750 GBP. Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

Årsstämman beslutade att valberedningen, för tiden intill dess att en ny valberedning utses enligt mandat på nästa bolagsstämma, består av styrelsens ordförande och ägarrepresentanter från minst fyra av de största aktieägarna i Bolaget vid utgången av det tredje kvartalet 2009. Till valberedningens ordförande skall utses den ägarrepresentant som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anses det nödvändigt skall ersättare utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de största ägarna, någon av de största aktieägarna i Bolaget. Ersättning skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2009.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare, under följande förutsättningar:
(a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 794 319 st,
(b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt,
(c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 1 000 SEK, och
(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill årsstämman 2010 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

Förvärv av aktier/SDB skall göras på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras vid flera tillfällen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram. Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras. Vid användande av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Styrelsen bemyndigades, att med omedelbar verkan och för en period om fem år från detta beslut, kunna besluta om nyemission och tilldelning i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act, av maximalt 1 000 000 aktier i bolaget till ett nominellt värde om 0,005 GBP vardera i syfte att nuvarande och framtida innehavare av optioner under Unibet Group plc:s optionsprogram för ledande befattningshavare skall kunna teckna sådana aktier utan att existerande aktieägare skall erbjudas sådana aktier. Detta beslut fattades i enlighet med bestämmelserna i Companies Act och i Bolagets bolagsordning.


Styrelsen
Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/prexpq
COPY