EN / SV

Underrättelse om förtida inlösen av obligationslån 100 miljoner EUR i Unibet Group plc

tor, 19 nov, 2009 07:35 CET

Unibet Group plc (”Bolaget”) underrättar härmed samtliga innehavare av Bolagets obligationslån om högst EUR 100 000 000 9,70% 2007/2010, Lån nr 1 (ISIN: SE0002275990) (”Obligationerna”), om att Bolaget har beslutat att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer i enlighet med punkt 9 i villkoren för Obligationerna. Förtida inlösen sker tisdagen den 22 december 2009 och avstämningsdag inför den förtida inlösen kommer att vara tisdagen den 15 december 2009. Enligt villkoren för Obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att vara EUR 1 010 per Obligation med nominellt värde av EUR 1 000. Ordinarie årsränta erläggs den 21 december 2009 och därutöver kommer Bolaget att erlägga ett räntebelopp om EUR 0,27 per Obligation för perioden från den 21 december 2009 till och med den 22 december 2009. Inför avstämningsdagen kommer Obligationerna att avnoteras från NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholms Privatobligationslista (kortnamn UNIO 1 RTL) i enlighet med den reglerade marknadens ordinarie rutiner. Bolagets underrättelse om förtida inlösen är oåterkallelig och skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Denna underrättelse utgör endast ett meddelande enligt villkoren för de aktuella instrumenten och utgör inte eller sälj- eller köperbjudande avseende de berörda finansiella instrumenten.

Share
https://www.kindredgroup.com/ptugrh
COPY