EN / SV

Unibet Group plc - Kallelse till extra bolagsstämma

fre, 13 nov, 2015 15:54 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) fredagen den 18 december 2015 klockan 10.00 CET på Bolagets huvudkontor Fawwara Buildings, Msida Road, Gzira, Malta, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på extra bolagsstämman skall:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast tisdagen den 8 december 2015, klockan 17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) senast fredagen den 11 december 2015, klockan 11.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 december 2015 klockan 17.00 GMT (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid den extra bolagsstämman). 

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast tisdagen den 8 december 2015, klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före tisdagen den 8 december 2015.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämma (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman till SEB senast fredagen den 11 december 2015, klockan 11.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com/EGM (”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”). Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid den extra bolagsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Unibet Group plc, c/o Unibet (London) Ltd, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Storbritannien, så att det kommer fram senast fredagen den 11 december 2015 klockan 17.00 GMT. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com.

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 8 december och till och med den 18 december 2015. 

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:                                Beslutspunkt:

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av en protokolljusterare.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Att beakta och rösta om följande beslut, som föreslås som en ordinarie beslutspunkt:

                                                                                                            Beslutspunkt (a)

Att:

(a)   det tillåtna aktiekapitalet i Bolaget som består av 200 000 000 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP vardera uppdelas till 1 600 000 000 aktier om nominellt värde av 0,000625 GBP vardera;

(b)   det emitterade aktiekapitalet i Bolaget delas upp i aktier om ett nominellt värde av 0,000625 GBP vardera;

(c)   och att memorandum och bolagsordningen för Bolaget ändras för att avspegla ändringarna i det tillåtna och emitterade aktiekapitalet i Bolaget.

8.        Stämmans avslutande

Punkt nr 7

Styrelsen i Unibet Group plc föreslår en split av de utgivna aktierna om 8:1 för att öka likviditeten och underlätta handeln i Unibet Groups svenska depåbevis. Om så beslutas blir den första handelsdagen efter split måndagen den 4 januari 2016. Tilldelningen av nya uppdelade depåbevis kommer att äga rum torsdagen den 7 januari, 2016 till ägare av svenska depåbevis som är registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret tisdagen den 5 januari 2016.  

På uppdrag av styrelsen

Unibet Group plc

Malta i november 2015

Notera

  1. 1.     En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse en flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

Share
https://www.kindredgroup.com/pprink
COPY

Related content