EN / SV

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc

tis, 25 okt, 2016 07:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) tisdagen den 6 december 2016 klockan 10.00 i lokal Perrongen, Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, varvid följande ärenden skall behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på extra bolagsstämman skall:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast fredagen den 25 november 2016, klockan 17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) senast torsdagen den 1 december 2016, klockan 11.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 december 2016 klockan 17.00 GMT (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid extra bolagsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 25 november 2016 klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före fredagen den 25 november 2016.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast torsdagen den 1 december 2016 klockan 11.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com/EGM (”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”). Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid extra bolagsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Unibet Group plc, c/o Unibet (London) Ltd, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Storbritannien, så att det kommer fram senast torsdagen den 1 december 2016, klockan 17.00 GMT. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 25 november och till och med den 6 december 2016.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:                     Beslutspunkt:

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Godkännande av dagordningen.

5.         Val av en eller två protokolljusterare.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

                                                                                    Beslutspunkt (a) 

7.         Att bolagets namn ändras från Unibet Group plc till Kindred Group plc och att stiftelseurkunden och bolagsordningen ändras för att återspegla denna namnändring.

8.          Stämman avslutande.  

Punkt nummer 7

Den strategiska affärslogiken för styrelsen att föreslå ändringen är:

  • ”Unibet Group” är ett växande och föränderligt bolag som idag har 13 varumärken i portföljen, flera av dem förvärvade.
  • ”Unibet” är ett av de starkaste varumärkena inom sportspel, kasino, bingo och poker online på konsumentmarknaden.
  • Det finns en risk för förväxling mellan bolaget "Unibet Group" och varumärket "Unibet" som kan leda till en långsammare tillväxt för både "Unibet Group" och "Unibet".

Därför föreslår styrelsen ett namnbyte från ”Unibet Group” till ”Kindred Group” liksom en omarbetad profil för att bättre tillgodose hur koncernen kan fungera med en mängd olika varumärken. Namnbytet är en central del av koncernens tillväxtstrategi men kommer inte att påverka något av varumärkena på konsumentmarknaden. I stället skapas en tydlighet och flexibilitet för maximal effektivitet och lägre risk samt bättre förutsättningar för framtida tillväxt.

På uppdrag av styrelsen

Unibet Group plc

Malta i oktober 2016

Notera

  1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på den extra bolagsstämman kan utse en eller flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pynmcc
COPY

Related content