EN / SV

Kindred Group plc - Kallelse till årsstämma

mån, 08 apr, 2019 19:30 CET

Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc (”Bolaget”) tisdagen den 14 maj 2019 klockan 10.00 på Kindreds kontor, Regeringsgatan 25, Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast fredagen den 3 maj 2019, klockan 17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) senast torsdagen den 9 maj 2019, klockan 12.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 BST (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid årsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 3 maj 2019 klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före fredagen den 3 maj 2019.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 12.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på www.kindredgroup.com/AGM. Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid årsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Kindred Group plc, c/o Kindred (London) Ltd, Kindred House, 17 Hartfield Road, London SW19 3SE, Storbritannien, så att det kommer fram senast torsdagen den 9 maj 2019, klockan 17.00 BST. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.kindredgroup.com/AGM

Fullständig kallelse och dagordning på bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida

www.kindredgroup.com/AGM

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 3 maj och till och med den 14 maj 2019.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:

Beslutspunkt:
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två protokolljusterare.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 ”Chief Executive Officer's” anförande.
Allmänna beslutspunkter:
8 Fastställande av kontantutdelning. Beslutspunkt: (a)
9 Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2018 tillsammans med revisionsberättelsen. Beslutspunkt: (b)
10 Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på sidorna 49-50 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018. Beslutspunkt: '(c)
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter. Beslutspunkt: (d)
12 Fastställande av arvodet åt styrelsen. Beslutspunkt: (e)
13 Omval av Helene Barnekow till styrelseledamot. Beslutspunkt: (f)
14 Omval av Peter Boggs till styrelseledamot. Beslutspunkt: (g)
15 Omval av Gunnel Duveblad till styrelseledamot. Beslutspunkt: (h)
16 Omval av Stefan Lundborg till styrelseledamot. Beslutspunkt: (i)
17 Omval av Anders Ström till styrelseledamot. Beslutspunkt: (j)
18 Nyval av Erik Forsberg till styrelseledamot. Beslutspunkt: (k)
19 Nyval av Carl-Magnus Månsson till styrelseledamot. Beslutspunkt: (l)
20 Val av styrelseordförande. Beslutspunkt: (m)
21 Beslut om principer för hur valberedningens ledamöter ska utses. Beslutspunkt: (n)
22 Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor och bemyndigande för styrelsen att fastställa ersättningen till revisorerna. Beslutspunkt: (o)
23 Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslutspunkt: (p)

Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

24 Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, med kvalificerad majoritet, godkänna följande föreslagna ändringar i Bolagets stadgar och bolagsordning (Memorandum and Articles of Association):
a) Att andra stycket i Artikel 5 i Bolagets stadgar (Memorandum of association) som lyder som följer utgår:“The Company shall have the right to issue warrants to bearer in respect of its fully paid shares stating that the bearer of the warrant is entitled to the shares therein specified and may provide, by coupons or otherwise for the payment of future dividends or shares included in the warrant.”
b) Den sista meningen i Artikel 80.1 i Bolagets bolagsordning (Articles of Association): som lyder som följer “No meeting of the Directors shall be held in the United Kingdom” utgår. Artikel 80.1 skall därefter lyda som följer:“Subject to the provisions of these Articles the Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their proceedings as they think fit. At any time any Director may, and the Secretary at the request of a Director shall, call a meeting of the Directors. Any Director may waive notice of any meeting and any such waiver may be retroactive.”
c) De sista två meningarna i Artkel 80.2 i Bolagets bolagsordning (Articles of Association) som lyder som följer “Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of Directors participating is assembled or, if there is no such group, where the chairman of the meeting then is. Provided that a Director shall not be entitled to participate in a meeting of the Directors by means of conference telephone or other communication equipment where such Director is physically present in the United Kingdom” utgår. Artikel 80.2 skall därefter lyda som följer “The Directors shall be deemed to meet together if, being in separate locations, they are nonetheless linked by conference telephone or other communication equipment that allows those participating to hear and speak to each other, and a quorum in that event shall be three Directors so linked (provided that any meeting shall only be quorate if a majority of the Directors present are non-executive).”
d) Den sista meningen I Artikel 90 i Bolagets bolagsordning (Articles of Association) som lyder som följer “No committee or subcommittee of the Directors shall meet in the United Kingdom.” skall utgå. Artikel 90 skall därefter lyda som följer "The Directors may delegate any of their powers or discretions (including without prejudice to the generality of the foregoing all powers and discretions whose exercise involves or may involve the payment of remuneration to or the conferring of any other benefit on all or any of the Directors) to committees. Any such committee shall, unless the Directors otherwise resolve, have power to sub-delegate to subcommittees any of the powers or discretions delegated to it. Any such committee or sub-committee shall consist of one or more Directors and (if thought fit) one or more other named person or persons to be coopted as hereinafter provided. Insofar as any such power or discretion is delegated to a committee or subcommittee, any reference in these Articles to the exercise by the Directors of the power or discretion so delegated shall be read and construed as if it were a reference to the exercise thereof by such committee or sub-committee. Any committee or sub-committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations which may from time to time be imposed by the Directors. Any such regulations may provide for or authorise the co-option to the committee or sub-committee of persons other than Directors and may provide for members who are not Directors to have voting rights as members of the committee or sub-committee."
Beslutspunkt: (q)
25 Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Härvid noteras att;
(i) styrelsen vid styrelsemöte den 6 mars 2019 beslutade att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,00625 GBP
(med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare),
samt
(ii) i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap.386
of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat
sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat
stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande ska
innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt
specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärvas, den tid för vilken bemyndigandet ska gälla samt vilken högsta och lägsta ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

Mot bakgrund härav föreslås:
Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att;
(a) högst 23 012 620 aktier/SDB förvärvas,
(b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,
(c) högst 200 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och
(d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor
(e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill årsstämman 2020 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt på marknadsmässiga villkor i enlighet med gällande regelverk.
Beslutspunkt: (r)
26 Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses
lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Att styrelsen i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, emittera och tilldela högst 23 miljoner aktier i Bolaget till ett nominellt belopp om 0,000625 GBP per aktie (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent),
för betalning genom apportemission i samband med förvärv och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Sådant förvärv kommer enbart ske i linje med bolagets övriga strategi och förvärvskostnader och värdering av förvärvet kommer att tydligt redovisas.

Detta beslut tas på de villkor och enligt de godkännanden som krävs enligt Companies Act och Bolagets bolagsordning (Articles of Association).

Styrelsens avsikt är inte att vid förvärv, ett eller flera, tillämpa båda bemyndigandena i sådan omfattning att mer än sammanlagt tio procent av Bolagets totala aktier kommer att återköpas eller utnyttjas för förvärv från tiden för bemyndigandet fram till tiden intill årsstämman 2020.
Beslutspunkt: (s)
27 Stämmans avslutande.

Information om förslag till beslut enligt dagordningen

Punkt nr 2

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt nr 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,496 GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 5,92 SEK vid en valutakurskurs om 11,940 GBP/SEK per den 12 februari 2019. För att underlätta en effektivare likviditetshantering föreslås att utdelningen betalas ut i två lika stora delar. Om årsstämman så beslutar, beräknas avstämningsdagen för den första utdelningen vara den 16 maj 2019 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB ske den 21 maj 2019 och med första dag exklusive utdelning den 15 maj 2019,och för den andra utdelningen beräknas avstämningsdagen vara den 18 november 2019 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB ske den 21 november 2019 med första dag exklusive utdelning den 15 november 2019.

För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagarna den 16 maj 2019 respektive den 18 november 2019 att användas.

Punkt nr 9

Årsredovisningen för 2018 färdigställdes och undertecknades den 8 mars 2019 och speglar händelser fram till detta datum.

Punkt nr 10

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 49-50 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2018.

Punkt nr 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Punkt nr 12

Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om maximalt 764 000 GBP (2018: 730 000 GBP) ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 260 000 GBP (oförändrat), och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 57 000 GBP (oförändrat). Vidare ska ytterligare 22 000 GBP (oförändrat) utgå för arbete i revisionskommittén och 12 000 GBP (oförändrat) utgå för arbete i ersättningskommittén. Till ordföranden i revisionskommittén och till ordföranden i ersättningskommittén ska utgå ytterligare 8 000 GBP (oförändrat). Det totala arvodet är villkorat av att revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Då den amerikanska marknaden under 2018 har öppnat nya möjligheter för Kindred Group, som har tagit sina första steg i denna marknad, föreslår valberedningen att styrelsen inrättar en ny "US Committee" för att grundligt kunna övervaka och följa utvecklingen. Valberedningen föreslår att ”US Committee" består av tre ledamöter och att arvodet ska vara densamma som för ersättningskommittén, 12 000 GBP till varje ledamot och ytterligare 8 000 GBP till kommitténs ordförande. Det innebär ett totalt arvode om maximalt 764 000 GBP föreslås.

Punkt nr 13-17

CVn för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidan 34-35 i Bolagets årsredovisning för 2018 samt på Bolagets hemsida.

Punkt nr 18

Erik Forsberg, född 1971, är verksam som rådgivare till privata och publika företag samt är styrelseledamot i Stillfront Group (publ). Han har tidigare varit verksam som CFO för Intrum (publ) under 2011-2018, CFO för Cision (publ) under 2008-2011 samt affärsområdes-CFO och Treasurer vid EF Education under 2001-2008. Erik Forsberg har omfattande erfarenhet som CFO, särskilt inom finansiering, förvärv och fusioner. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Punkt nr 19

Carl-Magnus Månsson, född 1966, är sedan 2009 VD och koncernchef på IT- och management-konsultbolaget Acando AB, noterat på Nasdaq Stockholm midcap. Carl-Magnus har tidigare innehaft flera internationella roller inom Ericsson-koncernen. Sedan 2016 är Carl-Magnus styrelsemedlem i Asiakastieto Group Plc, verksamt inom digitala tjänster avseende affärs- och kreditinformation i Norden och noterat på Nasdaq OMX Helsingfors midcap. Carl-Magnus har studerat Tillämpad Fysik och Elektronik vid Linköpings Universitet.

Punkt nr 20

Valberedningen föreslår att Anders Ström ska utses till styrelsens ordförande.

Punkt nr 21

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat, ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2019 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2019, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget. Efterföljande förändringar i valberedningen kommer att offentliggöras. Ersättning ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt nr 22

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor för 2019 och att arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt nr 23

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens policy är att attrahera, behålla och motivera de bästa cheferna genom att erbjuda dem konkurrensmässig ersättning och ett förmånspaket kopplat till uppnående av koncernens finansiella mål. Högre chefer får en grundlön som baseras på befattning, ansvar, prestationer och skicklighet. Grundlönen är ett fast belopp som betalas månatligen och granskas varje år i januari. Förmånerna baseras på kraven i det land där chefen är anställd. Prestationslönen är utformad för att stödja viktiga verksamhetsstrategier och finansiella mål och skapa en stark prestationsinriktad miljö. Prestationsmålen revideras årligen och baseras på både kvantitativa och kvalitativa mål. Utbetalningen görs under förutsättning att Bolaget uppnår fastställda finansiella mål. Därefter är de individuella målen främst kopplade till finansiella mål som till exempel spelöverskott och EBITDA. Det finns också en del som baseras på prestationer i specifika projekt och verksamhetskritiska processer. Den prestationsrelaterade lönen 2018 inkluderade mål avseende hållbarhet och kundupplevelse. Måluppfyllelsen utvärderas årligen. Det potentiella beloppet rörlig ersättning jämfört med grundlönen beror på befattning och situation. Alla rörliga element har en gräns, vilket innebär att de inte kan överskrida ett förutbestämt belopp. Enligt den årliga bonuscykel som tillämpas för koncernchef och andra chefer sker det formella godkännandet och utbetalningen av bonusar vanligen efter att resultatet för det fjärde kvartalet har publicerats. Ledande befattningshavare kan erhålla aktier genom Performance Share Plan som infördes 2013. Tilldelningen sker enligt villkoren för Kindred Performance Share Plan ("PSP") och är kopplad till koncernens resultat för att ytterligare sammanföra de högre chefernas och aktieägarnas intressen. De prestationsrelaterade aktierna enligt PSP som var utestående den 31 december 2018 kan vanligen endast lösas om innehavaren på lösendatumet är anställd hos Kindred-koncernen. Undantag görs under exceptionella omständigheter. Prestationsmåtten i det aktiebaserade incitamentsprogrammet är icke-aktiemarknadsbaserade med tanken att deltagarnas prestationer i hög grad ska följa Bolagets resultat. Tilldelningen enligt programmet är beroende av att Kindred uppnår finansiella resultatmål under tre räkenskapsår, vilket ger en tydligare koppling mellan Kindreds resultat och värdet som programmet kan erbjuda. Målen utgörs av bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), fritt kassaflöde per aktie och EBITDA och mäts samlat över tre år.

Punkt nr 24

Bakgrunden till att Artikel 5 i i Bolagets stadgar (Memorandum of association) utgår är på grund av ändringar i Maltas aktiebolagslag (Companies Act, Chapter 386 of the laws of Malta), som avskaffat möjligheten för maltesiska bolag att utfärda ”share warrant to bearer with respect to any fully paid up shares” även om så är tillåtet enligt bolagets stadgar eller bolagsordning. Genom ändringen i Maltas aktiebolagslag kan inget maltesiskt bolag utfärda ”share warrant to bearer”, trots vad som står i dess stadga och bolagsordning.  Skälen till ändringar av Artikel 80.1, 80.2 och 90 i Bolagets bolagsordning (Articles of Association) är att möjliggöra större flexibilitet vid lokalisering av styrelsemöten. Det fullständiga ”Memorandum and Articles of Association” med de föreslagna ändringarna finns på bolagets hemsida www.kindredgroupplc.com/AGM.

Punkt nr 25

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB ska göras på Nasdaq Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Nasdaq Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning. Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur. Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen ska makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram. Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB ska kunna makuleras. Vid användning som vederlag vid förvärv är avsikten att de aktuella aktierna/SDB erbjuds den överlåtande parten.

Punkt nr 26

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra att Bolaget kan använda egna finansiella instrument för erläggande av betalning genom apportemission till en säljande part i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan tänkas göra eller för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv. Aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle kommer att vara den emissionskurs som fastställes vid respektive emissionstillfälle och ska vara detsamma som marknadsvärdet av aktierna/SDB som är noterade på Nasdaq Stockholm.

                                                                                                  -oOo-

Aktieägare/innehavare av SDB representerande cirka 27,8 procent av antalet aktier och röster har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Årsredovisningen på engelska jämte övriga dokument avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.kindredgroup.com.

För information om hur personuppgifter behandlas var vänlig se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

På uppdrag av styrelsen

Kindred Group plc

Malta i april 2019

Notera

  1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse en eller flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

För mer information: Inga Lundberg, Investor Relations +44 788 799 6116

Share
https://www.kindredgroup.com/pbjwgj
COPY

Related content