EN / SV

Styrelsens arbete

Styrelsen har en skriftlig arbetsordning där arbetssättet beskrivs. Ett formellt schema beskriver de frågor som specifikt reserverats för styrelsen och dess utskott.

Dessa frågor omfattar beslut om koncernens strategi och riktning, förvärv, avyttringar och samriskföretag, kapitalstruktur, väsentliga avtal, bolagsstyrning och koncernens policies.

Minst en gång per år kontrollerar styrelsen att arbetsordning samt rapporteringsstruktur och anvisningar är relevanta och lämpliga

Hållbarhetsperspektiv
Styrelsen har fastställt relevanta riktlinjer för koncernens hållbarhet, med syfte att säkerställa dess långsiktiga kapacitet att skapa värde. Hållbarhet har en rad olika aspekter i Kindred-koncernen:

  • Ansvarsfullt spelande och spelarsäkerhet – som en del i en kundorienterad strategi.
  • Efterlevnad av lagar och bestämmelser – som en stor aktör i en mycket reglerad bransch.
  • Bästa praxis för bolagsstyrning – som sig bör för ett värdefullt börsnoterat bolag.
  • Miljöpåverkan – hanteras både genom redovisning och beslutsfattande.
  • Personalengagemang – som en del i vårt åtagande om spel i våra samhällen.
  • Skatteprinciper – så att Kindred-koncernen betalar rätt skatter i rätt territorier som en del i bidraget till samhället som helhet.

Bolagets principer på vardera område har godkänts av styrelsen.

Styrelsens arbete under 2016
Styrelsen och dess kommittéer träffas vanligtvis varannan månad, året om. Antalet styrelse- och kommittémöten som respektive styrelsemedlem närvarar vid anges i nedanstående tabell.

  Styrelse Revisionskommittén Ersättningskommittén
Antal sammanträden 
Namn       
Kristofer Arwin  – 
Sophia Bendz  – 
Peter Boggs  – 
Nigel Cooper, vice ordförande  – 
Peter Friis  –  – 
Therese Hillman1  – 
Stefan Lundborg  – 
Anders Ström, ordförande  –  –