Styrelsens arbete under året

Styrelsen och dess kommittéer sammanträder vanligen varannan månad under hela året. Enskilda styrelseledamöters närvaro vid styrelse- och kommittémöten under året framgår av tabellen längst upp på denna sida.

 

Styrelsen följer en fastställd dagordning, som inkluderar att ta del av och ställning till rapporter från koncernchefen och finanschefen samt från revisionskommittén, valberedningen och ersättningskommittén. När så anses lämpligt delegeras ärenden till revisions- eller ersättningskommittén. Rapporter om kommittéernas arbete inkluderas i denna bolagsstyrningsrapport