Sensitivity analysis

Kindred-koncernens resultat påverkas av en rad olika faktorer. Känslighetsanalysen nedan tar endast hänsyn till direkta förändringar. Det är sannolikt att faktiska ändringar i en specifik faktor även kommer att påverka andra faktorer och att koncernens och andra parters uppskattningar baserade på en förändrad omständighet även skulle påverka andra faktorer.

Kindred-koncernen anser att ändringar i nedanstående faktorer har störst inverkan på resultatet före skatt.

Factor                                          % förändring                      Påverkan vinst före skatt GBP m

Spelöverskott                              +/– 1                                                 +/– 5.441

Rörelsekostnader                       +/– 1                                                 +/– 1.214

Marknadsförings-
kostnader                                     +/– 1                                                 +/– 1.445

 

 

Mer information finns i årsredovisningen.