EN / SV

Unibet Group plc - Kallelse till årsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) onsdagen den 10 maj 2006 klockan 18.30 på Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

ons, 05 apr., 2006 07:30 CET

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (SDB) Innehavare av svenska depåbevis som önskar delta och rösta i årsstämman skall: dels vara registrerade i det av VPC AB förda registret över SDB i bolaget senast fredagen den 28 april 2006, och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) senast fredagen den 5 maj 2006 klockan 17.00, genom ifyllande av anmälningsformulär, tillgängligt på www.unibetgroupplc.com/AGM såsom ”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”. Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt. Hos VPC AB finns endast ägarregistrerade innehav av SDB under depåbevisinnehavarens eget namn. För att innehavare med förvaltarregistrerade SDB skall ha rätt att delta och rösta på årsstämma fordras det att depåbevisen ägarregistreras i det av VPC AB förda registret över SDB. Innehavare som låtit förvaltarregistrera sina SDB måste begära att den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen begär tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före fredagen den 28 april 2006. Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet mellan den 28 april och 10 maj 2006. Föreslagen dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av bolagets ”Chief Executive Officer”. 8. Information om villkor för bolagets optionsprogram. Beslut att fattas med enkel majoritet: 9. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse i enlighet med IFRS för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2005. 10. Beslut om utdelning. 11. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Fastställande av arvodet åt styrelsen. 14. Omval av Peter Boggs till styrelseledamot. 15. Omval av Daniel Johannesson till styrelseledamot. 16. Omval av Peter Lindell till styrelseledamot. 17. Omval av Anders Ström till styrelseledamot. 18. Omval av Henrik Tjärnström till styrelseledamot. 19. Val av styrelsens ordförande 20. Val av ledamöter till valberedningen. 21. Omval av PricewaterhouseCoopers LLP till bolagets revisorer och fullmakt för styrelsen att fastställa ersättningen till revisorerna. Beslut att fattas med kvalificerad majoritet: 22. Att styrelsen bemyndigas, att med omedelbar verkan, kunna besluta om nyemission av aktier i enlighet med section 80 i Companies Act 1985, upp till maximalt nominellt värde om 1 200 GBP (motsvarande 240 000 aktier om 0,5 p vardera) i syfte att nuvarande och framtida deltagare i Unibet Group plc:s optionsprogram för ledande befattnings- havare, skall kunna nyteckna dessa. Detta bemyndigade skall gälla i 5 år från dagen från beslutet, om det inte åter- kallas, förändras eller förnyas. Att styrelsen bemyndigas i enlighet med section 95 i Companies Act 1985, att tilldela värdepapper i utbyte mot kontanter i enlighet med ovanstående beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt section 89(1) i Companies Act 1985, och att detta bemyndigande skall upphöra att gälla 5 år från dagen från beslutet. 23. Stämmans avslutande. Ärende nr 2 Valberedningen föreslår att advokaten Gunnar Johansson väljs till ordförande vid stämman. Ärende nr 8 och 22 Det generella optionsprogrammet Bemyndigandet att utge optioner motsvarande högst 240 000 aktier att tilldelas efter publicerandet av delårsrapport för andra kvartalet 2006. Dessa optioner utgör den andra serien utav planerade fyra inom ramen för Unibets optionsprogram. Kommande serier för åren 2007 och 2008 avses upptas på respektive ordinarie årssstämma. Varje option skall berättiga till teckning av en aktie på nominellt 0,5 p vardera. Teckningskursen för aktien skall uppgå till 110 procent av genomsnittlig börskurs under fem handelsdagar närmast efter beslut att utge optioner. De nyutgivna optionerna skall ge innehavaren rätten att teckna en ny aktie från den 1 november 2009 till den 15 november 2009. Optionerna kommer att erhållas av ledande befattningshavare, anställda i Unibet. Rätten att använda optionerna för teckning av nya aktier enligt ovan kommer att vara villkorad av att innehavaren förblir anställd hos Unibet under minst tre år, fram till dess optionen utnyttjas, samt av uppfyllandet av ett antal finansiella mål för 2006. Dessa mål fastställs av styrelsen som även i efterhand fastslår huruvida målet skall anses uppfyllt eller ej. Särskilt tillägg till det generella programmet För rekrytering av ny personal finns också ett tillägg till det generella programmet. Optioner utfärdade enligt tillägget ger den anställde rätt att teckna aktier förutsatt att innehavaren förblir anställd hos Unibet under minst ett år från optionstilldelningstidpunkten. Optionerna kan tilldelas vid annan tidpunkt än i anslutning till kvartalsrapporten för andra kvartalet. I övrigt gäller villkoren enligt det generella optionsprogrammet. Generellt för bägge programmen Då antalet optioner som faktiskt kan användas för teckning av aktier väsentligt beror på bolagets utveckling under löptiden är det svårt förutsäga vilken utspädning optionerna ger upphov till. Om samtliga 240 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 1 200 GBP, motsvarande cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 1,8 procent. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av en optionsplan enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Ärende nr 10 Styrelsen föreslår att en utdelning om 2,25 SEK skall utgå till den som är registrerad innehavare av aktier/SDB per den 10 maj 2006. Som avstämningsdag hos VPC AB föreslås den 15 maj 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta, beräknas utbetalning från VPC AB ske den 18 maj 2006. Ärende nr 11 Styrelsen föreslår att årsstämman tillstyrker principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med redogörelsen på sidan 30 i årsredovisningen för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2005. Ärende nr 12 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Ärende nr 13 Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om 190 000 GBP skall utgå till de av årssstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så, att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 15 000 GBP vardera. För kommittéarbete skall utgå ytterligare 4 000 GBP till ledamot i Revisionskommitten och 2 000 GBP till ledamot i Ersättningskommitten och för ordförandeskap i kommitté skall utgå ytterligare 1 000 GBP. Ersättningskommitten föreslår även att för projektarbeten utanför det normala styrelsearbetet, och efter styrelsens godkännande, skall ett arvode om 750 GBP per arbetsdag utbetalas. Ärende nr 14-18 Fakta och bakgrund om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på sidan 52 i Unibet årsredovisning för 2005 samt på Unibets hemsida, www.unibetgroupplc.com. Ärende nr 19 Valberedningen föreslår att Anders Ström väljs till styrelsens ordförande. Ärende nr 20 Till valberedning förslås Anders Ström, Staffan Persson och Andreas Versteegh. Aktieägare representerande cirka 32,7 procent av antalet aktier och röster har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med valberedningens förslag. Årsredovisning på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.unibetgroupplc.com, från och med den 5 april 2006. London i april 2006 Unibet Group plc Styrelsen Notera 1.En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse ett eller flera ombud att företräda honom eller henne. Ett ombud behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

Share
https://www.kindredgroup.com/ptbbnr
COPY
Prod