EN / SV

Medelantalet anställda: Det genomsnittliga antalet anställda för året baserat på antalet anställda vid varje kvartals utgång.

B2B: Business-to-business.

B2C: Business-to-consumer.

Total genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR): Ett mått på tillväxt under flera perioder med antagandet att samtliga intäkter återinvesteras i slutet av varje år.

Resultat per aktie efter utspädning: Resultat efter skatt hänförligt till ägarna i Kindred Group plc justerat för eventuella utspädningseffekter på utestående stamaktier dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Utdelning per aktie: Föreslagen eller utbetalad utdelning dividerad med antal utestående aktier per balansdagen.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt hänförligt till ägarna i Kindred Group plc dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier.

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

eNPS (Medarbetarlojalitet): Baserat på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Kindred som arbetsplats?” avspeglar den här poängen andelen som rekommenderar arbetsplatsen (svarade 9–10) minus andelen som inte gör det (svarade 0–6).

Fritt kassaflöde: Nettokassa genererad av verksamheten exklusive förändringar i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar för hyresskulder.

Fritt kassaflöde per aktie: Nettokassa genererad av verksamheten exklusive förändringar i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar för hyresskulder dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier.

GPTW-poäng: Andel anställda som instämmer eller instämmer helt i frågan ”med alla aspekter inräknade skulle jag säga att Kindred är en mycket bra arbetsplats”.

Bruttoresultat: Intäkter minus försäljningskostnader.

Spelöverskott: Intäkter från koncernens B2C-verksamhet. Spelöverskottet på sportspel definieras som nettoresultatet från lagda vad. Inom kasino och spel definierar koncernen spelöverskottet som nettovinsten från spel och spelöverskottet nettointäkterna (rake) som har intjänats från avslutade pokerpartier. Spelöverskottet från samtliga produkter redovisas netto efter kampanjbonusar.

Nettokassa/(nettoskuld): Summa likvida medel per balansdagen minus kundtillgodohavanden och lån.

Nettokassa/(nettoskuld) per aktie: Summa likvida medel per balansdagen minus kundtillgodohavanden och lån dividerat med antalet stamaktier per balansdagen.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA: Nettoskuld per balansdagen dividerat med EBITDA för året till detta datum.

Antal aktiva kunder: Det totala antalet registrerade kunder som har spelat hos Kindred-koncernen någon gång under året.

Antal registrerade kunder: Det totala antalet kunder i Kindredkoncernens kunddatabaser.

Övriga intäkter: Intäkter från koncernens B2B-verksamhet.

Omsättning: Totalt belopp av insatser gjorda på sportevenemang och spel.

Underliggande EBITDA: EBITDA före kostnader för omstrukturering av personal, förvärvskostnader, tvistig regulatorisk sanktion, övrigt resultat och vinst på omvärdering av tidigare aktieinnehav till verkligt värde när koncernen övertog kontrollen.

Underliggande EBITDA-marginal: Underliggande EBITDA som andel av intäkterna.

Fri kassa: Summa likvida medel per balansdagen minus kundtillgodohavanden.

Viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning: Beräknat som det viktade genomsnittliga antalet stamaktier som är utestående och potentiellt utestående (dvs. inklusive effekterna av intjänandet av samtliga aktierätter) under året.

Viktat genomsnittligt antal utestående aktier: Beräknat som det viktade genomsnittliga antalet stamaktier som är utestående under året.

Share
https://www.kindredgroup.com/hyosi
COPY