EN / SV

Unibet Group plc (Registerad i England Nr. 4049409) Kallelse till extra bolagsstämma

tis, 19 sep., 2006 07:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) tisdagen den 17 oktober 2006 klockan 11.15 på Strand Palace Hotel, 372 Strand i London, Storbritannien, (eller snarast efter att bolagets domstolsmöte sammankallat av High Court of Justice i England och Wales på samma tid och plats har avslutats eller ajournerats), varvid följande ärenden ska behandlas:

Beslut att fattas med kvalificerad majoritet 1. ATT det s k “Scheme of Arrangement”, daterad 19 September 2006, mellan Bolaget och Bolagets aktieägare, i dess ursprungliga form, eller med ändringar, tillägg eller villkor godkända eller ålagda av domstolen ska godkännas; 2. ATT bolagets styrelse ska vara befullmäktigad att vidta alla de åtgärder som anses nödvändiga eller lämpliga för att “Scheme of Arrangement” ska kunna verkställas; 3. ATT, vid uppfyllande av följande villkor: (a) “Scheme of Arrangement” bifalles (med eller utan ändringar) av High Court of Justice i England och Wales; (b) Stockholmsbörsen har godkänt att svenska depåbevis i New Unibet Group plc noteras och handlas på den sk Nordiska Listan: och (c) att bolagets styrelse är övertygad om att åtgärder enligt “Scheme of Arrangement” är det bästa för aktieägare och depåbevisinnehavare i Unibet som helhet och att alla därmed sammanhängande villkor har uppfyllts eller frånfallits, godkänna Bolagets ansökan till Stockholmsbörsen att nuvarande SDB skall avnoteras från handel. 4. Att bolagets namnändras till ”UGP plc” Registrerad adress: c/o Alliotts 5th Floor 9 Kingsway London WC2B 6XF Storbritannien Genom styrelsens beslut ........................................... Styrelsens sekreterare Att beaktas: (1) Aktieägare i Bolaget som är berättigad att närvara och rösta vid ovan nämnda bolagsstämma kan utse ombud med fullmakt att närvara och, vid omröstning, rösta i hans/hennes ställe. Fullmaktsinnehavaren behöver inte vara aktieägare i bolaget. (2) Fullmaktsformulär C för detta möte finns tillgängligt på bolagets sajt, www,unibetgroupplc. För att vara giltigt, måste det ifyllda fullmaktsformuläret ha inkommit till bolagets styrelsesekreterare under adress (c/o Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway, London WC2B 6XF, Storbritanninen) senast 48 timmar innan mötet börjar. Ett ifyllt och insänt fullmaktsformulär innebär inget hinder mot att i stället personligen infinna sig och rösta på den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär som inte inkommit inom angiven tid, kan överlämnas personligen till ordföranden för bolagsstämman. (3) Om inga specifika instruktioner ges avseende de ärenden som ska behandlas vid den extra bolagsstämman genom att kryssa i respektive rutor, kan fullmaktsinnehavaren rösta eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt. Vidare får fullmaktsinnehavaren om inte andra instruktioner givits, rösta eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt i andra ärenden (inklusive alla ändringar av beslutet som föreslås vid stämman) som på vederbörligt sätt framläggs vid stämman. (4) Ett ifyllt och insänt fullmaktsformulär innebär inget hinder mot att i stället personligen infinna sig och rösta på den extra bolagsstämman eller en eventuellt ajournerad stämma om man så önskar. (5) Innehavare av svenska depåbevis (SDB) i Unibet som vill närvara vid den extra bolagsstämman måste vara registrerade hos VPC AB senast kl 18.00 (svensk tid) fredagen den 6 oktober 2006 och ha meddelat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om sin avsikt att delta senast kl. 17.00 (svensk tid) torsdagen den 12 oktober 2006. Detta kan ske elektroniskt genom att fylla i anmälningsformulär E som finns på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com/EGM, ”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc” eller genom att fylla i en papperskopia av anmälningsformulär E och returnera denna till SEB, Merchant Banking, Depåbevisgruppen, RB 6 SE-106 40 Stockholm, snarast möjligt och senast kl 17.00 (svensk tid) torsdagen den 12 oktober 2006. (6) Förutsatt att anmälningsformulär E har fyllts i på föreskrivet sätt och returnerats kan innehavare av SDB i Unibet vid den extra bolagsstämman rösta antingen personligen eller utse en annan person att rösta i deras ställe. Fullmaktsinnehavaren behöver inte vara aktieägare i Bolaget. Fullmaktsformulär C för användande vid bolagsstämman finns att tillgå på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com (7) Innehavare av SDB i Unibet ombedes att fylla i fullmakt C enligt instruktionerna och returnera denna per brev eller personligen till Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway London WC2B 6XF, Storbritannien, snarast möjligt eller senast 48 timmar innan den aktuella bolagsstämman eller den eventuellt ajournerade stämman. Fullmaktsformulär som skickats med fax kommer inte att accepteras. Fullmaktsformulär som inte inkommit inom angiven tid, kan överlämnas personligen till ordföranden för den extra bolagsstämman. (8) Om inga specifika instruktioner ges avseende de ärenden som ska behandlas vid den extra bolagsstämman genom att kryssa i respektive rutor, kan fullmaktsinnehavaren rösta eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt. Vidare får fullmaktsinnehavaren, om inte andra instruktioner givits, rösta eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt i andra ärenden (inklusive alla ändringar av beslutet som föreslås vid stämman) som på vederbörligt sätt framläggs vid stämman. (9) Även om fullmaktsformulär C har ifyllts enligt föreskrivna regler, måste innehavare av SDB, för att vara berättigade att delta och rösta vid den extra bolagsstämman ha fyllt i och returnerat anmälningsformulär E på föreskrivet sätt och vara registrerade som ägare i det av VPC förda registret över SDB i bolaget senast kl 18.00 (svensk tid) fredagen den 6 oktober 2006, (eller, om stämman ajourneras, tio (10) kalenderdagar före den ajournerade stämman). (10) Hos VPC AB finns endast ägarregistrerade innehav av SDB under depåbevisinnehavarens eget namn. För att innehavare med förvaltarregistrerade SDB skall ha rätt att delta och rösta på bolagsstämman fordras det att depåbevisen ägarregistreras i det av VPC AB förda registret över SDB. Innehavare som låtit förvaltarregistrera sina SDB måste begära att den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen begär tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före fredagen den 6 oktober 2006. (11) Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåten mellan fredagen den 6 oktober och tisdagen den 17 oktober 2006.

Share
https://www.kindredgroup.com/pdecdj
COPY
Prod