EN / SV

UNIBET GROUP PLC (Bolaget är registrerat på Malta: nr. C-39017)

mån, 13 nov., 2006 07:00 CET

HÄRMED KUNGÖRS att extra bolagsstämma i UNIBET GROUP PLC ("Bolaget") kommer att hållas den 11 december 2006 klockan 14.00 på Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm.

Den extra bolagsstämman hålls med anledning av nedan närmare angivna ärenden:

Del A

Den 1 november 2006 trädde den s.k. ”Scheme of Arrangement” mellan Bolagets aktieägare och Unibet-koncernens tidigare holdingbolag i kraft och Bolaget blev Unibet-koncernens nya holdingbolag. Såsom angetts i skrivelsen daterad den 19 september 2006 har Unibet-koncernen efter ikraftträdandet av den s.k. ”Scheme of Arrangement” genomgått en intern omorganisation, vilket har resulterat i att Bolaget har ådragit sig vissa tekniska förluster i balansräkningen. Dessa tekniska förluster hänför sig enbart till Bolagets egen balansräkning och avser inte Unibet-koncernens prestation såsom helhet.

För att undanröja dessa tekniska förluster i balansräkningen skall den extra bolagsstämman beakta och, om den anser det lämpligt, godkänna, genom ett kvalificerat majoritetsbeslut, resolution (1) till (4) i enlighet med artikel 83(5) i den maltesiska aktiebolagslagen, kapitel 386 (“Lagen”):

i enlighet med Lagens artikel 83(5) skall Bolagets överkursfond nedsättas med det belopp som motsvarar Bolagets överkursfondskonto som den 11 december 2006 är likvärdigt med förlusten enligt Bolagets resultaträkning per nämnda datum, sådan nedsättning av överkursfonden vidtas i syfte att balansera de uppkomna förlusterna;

under förutsättning att resolution (1) godkänns av den extra bolagsstämman, skall, i enlighet med artikel 83(5), överkursfonden sättas ned med sådant ytterligare belopp (det “Andra Nedsättningsbeloppet”) som motsvarar Bolagets överkursfondskonto, vilket den 11 december 2006 skall uppgå till 10 procent av Bolagets totala utgivna aktiekapital och Bolagets nedsatta överkursfond, Bolagets genomförande av sådan nedsättning av aktiekapitalet samt överföring av det Andra Nedsättningsbeloppet till en ny reserv, benämnd såsom “Förlustreserven”, vidtas i syfte att balansera eventuella förluster som, tid från annan, kan uppkomma i Bolaget;

nedsättningarna av överkursfonden i enlighet med resolution (1) och (2) träder i kraft omedelbart vid registreringen av resolutionerna i enlighet med Lagen;

det skall uppdras åt Bolagets sekreterare att registrera resolutionen hos det maltesiska Bolagsverket.

Del B

Den extra bolagsstämman skall beakta och, om den anser det lämpligt, godkänna, genom ett kvalificerat majoritetsbeslut, följande resolution (5):

Det noteras att
(i) styrelsen på styrelsemöte den 7 november 2006 beslutade att söka utverka ett bemyndigande att återköpa Stamaktier med nominellt värde GBP 0.005/svenska depåbevis i Bolaget (syftet med återköpet är att uppnå ett mervärde för Bolagets aktieägare); och
(ii) i enlighet med Lagens artikel (1)(b) kan ett Bolag förvärva sina egna aktier på annat sätt än genom teckning av aktier, bland annat under förutsättning att bemyndigande av bolagsstämman erhålles, vari skall fastställas villkoren för ett sådant förvärv och särskilt det maximala antalet aktier/depåbevis som skall förvärvas, tidsperioden under vilken bemyndigandet ges och det högsta och lägsta priset,

ATT Bolaget erhåller ett generellt bemyndigande att förvärva stamaktier (svenska depåbevis) med nominellt värde GBP 0.005 vardera, under följande förutsättningar:

(a) att det maximala antal aktier/depåbevis som får förvärvas är 2 824 109;
(b) att det minsta pris som får betalas för aktierna/depåbevisen är 1 SEK per aktie/depåbevis exklusive skatt;
(c) att det maximala priset som får betalas är 1 000 SEK per aktie/depåbevis; och
(d) att bemyndigandet, i enlighet med denna resolution, upphör att gälla på dagen för årsstämman 2007, vilket inte skall hindra fullgörande av köp som avtalats innan det datumet.

På uppdrag av styrelsen

Sudheer Gupta
Bolagets sekreterare

Den 13 november 2006

Följande noteras:

(1) Innehavare av Svenska Depåbevis ("SDB") istället för aktier i Bolaget som önskar att rösta (i egen person eller genom ombud) på den extra bolagsstämman måste vara registrerad i det av VPC AB förda registret klockan 18.00 torsdagen den 30 november 2006 och måste underrätta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") om sin avsikt att rösta (i egen person eller genom ombud) innan klockan 17.00 onsdagen den 6 december 2006. Underrättelsen skall inges elektroniskt genom att fylla i det anmälningsformulär som återfinns på www.unibetgroupplc.com/EGM, "Meddelande till innehavare av Svenska Depåbevis i Unibet Group plc"

(2) Under förutsättning att förutsättningarna under paragraf (i) ovan är uppfyllda, inklusive att anmälningsformuläret har blivit korrekt ifyllt är innehavare av SDB berättigad att rösta på den extra bolagsstämman antingen i egen person eller genom att utse en annan person som dennes ombud som kan närvara och rösta i dennes ställe. En fullmaktsinnehavare behöver inte vara anställd eller ägare i Bolaget. Innehavare av SDB som önskar rösta genom ombud bör (utöver att fylla i anmälningsformuläret refererat till i paragraf (1) ovan) fylla i det fullmaktsformulär som återfinns på www.unibetgroupplc.com/EGM.

(3) Ifyllda fullmaktsformulär skall sändas med post eller med bud till c/o Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway, London WC2B WC2B 6XF, så att de emottas så snart som möjligt och i vart fall senast klockan 14.00 lördagen den 9 december 2006. Fullmaktsformulär som skickas in med fax kommer inte att accepteras. Om fullmakten inte kan inlämnas i tid så kan den fysiskt levereras till ordförande för den extra bolagsstämman innan mötet börjar.

(4) Om det inte i fullmaktsformuläret ger några specifika instruktioner, genom att markera korrekt ruta, avseende resolutionerna som skall behandlas på den extra bolagsstämman så kommer det att stå fullmaktsinnehavare fritt att rösta som han eller hon vill. Såvida det inte specifikt instruerats fullmaktsinnehavaren står det även henne eller honom fritt att rösta som han eller hon vill i andra ärenden (inkluderande ändringar av resolutionerna som kan föreslås på den extra bolagsstämman) som i vederbörlig ordning kan läggas fram på den extra bolagsstämman.

(5) Oavsett om fullmaktsformuläret ifylls eller ej så kommer innehavarna av SDB, i enlighet med villkoren förenade med innehavet av SDB i Bolaget, enbart att vara behöriga att närvara och rösta på den extra bolagsstämman om de korrekt har fyllt i och returnerat det elektroniska anmälningsformuläret och är registrerade innehavare av SDB i det av VPC AB förda registret klockan 18.00 torsdagen den 30 november 2006 (eller, vid uppskjutande av den extra bolagsstämman, vid det datum som innefaller tio (10) dagar innan den extra bolagsstämman)

(6) Enbart innehav av SDB som är registrerade i innehavarens eget namn hos VPC AB beaktas. Innehavare av SDB vars innehav är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman, registrera sitt innehav av SDB i sitt eget namn. Innehavare av förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före den 30 november 2006 kontakta sin förvaltande bank eller mäklarfirma för att begära att deras innehav tillfälligt registreras i deras eget namn, s.k. rösträttsregistrering, den 30 november 2006.

(7) Konvertering till eller från SDB från eller till stamaktier kommer inte att tillåtas från och med torsdagen den 30 november 2006 till och med måndagen den 11 december 2006.


Share
https://www.kindredgroup.com/peiest
COPY
Prod