EN / SV

Kallelse till Domstolsmöte i High Court of Justice Chancery Division Companies Court

tis, 19 sep., 2006 07:05 CET

Gällande ärende om Unibet Group och den brittiska Aktiebolagslagen från 1985

Kallelsen gäller beslut daterat den 12 september 2006 om möte med domstolen (‘”Domstolsmötet”) angående ovan rubricerat ärende,. Domstolen har beslutat att Domstolsmötet skall hållas för innehavare av stamaktier med ett nominellt värde av GBP 0,005 per styck (hädanefter kallade ”Unibet-aktier”) i Unibet Group plc (”Bolaget”) för att överväga och, om domstolen anser det lämpligt, godkänna (med eller utan modifikation) ett s k “Scheme of Arrangement” som enligt förslag ska ingås mellan Bolaget och innehavare av Unibet-aktier. Mötet hålles den 17 oktober 2006 kl. 11.00 (brittisk tid) på Strand Palace Hotel, 372 Strand i London, Storbritannien, vid vilket innehavare av Unibet-aktier (och innehavare av svenska depåbevis) ombeds att närvara. En kopia av nämnda “Scheme of Arrangement” och ”Explanatory Statement” som ska levereras enligt paragraf 426 i den brittiska aktiebolagslagen från 1985 finns att tillgå på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com Innehavare av Unibet-aktier med rätt att rösta vid domstolsmötet kan rösta personligen eller utse en annan person att rösta i deras ställe. Fullmaktsinnehavaren behöver inte vara aktieägare i Bolaget. Fullmaktsformulär B för användande vid domstolsmötet finns att tillgå på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com Innehavare av Unibet-aktier ombedes att fylla i fullmaktsformulär B enligt instruktionerna och returnera detta per brev eller personligen till Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway London WC2B 6XF, Storbritannien, snarast möjligt eller senast 48 timmar innan det aktuella domstolsmötet eller det eventuellt ajournerade mötet. Fullmaktsformulär som skickats med fax kommer inte att accepteras. Fullmaktsformulär som inte inkommit inom angiven tid, kan överlämnas personligen till ordföranden för Domstolsmötet. Observera att, beträffande fullmaktsformulär B för Domstolsmötet, kan fullmaktsinnehavaren rösta för eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt för alla ändringar av “Scheme of Arrangement” eller alla andra ärenden som kan komma att behandlas under domstolsmötet, om inte andra instruktioner har givits. Ett ifyllt och insänt fullmaktsformulär innebär inget hinder mot att i stället personligen infinna sig och rösta på Domstolsmötet eller den extra bolagsstämman eller ett eventuellt ajournerat möte om man så önskar. Innehavare av svenska depåbevis (SDB) i Unibet som vill närvara vid Domstolsmötet måste vara registrerade hos VPC AB senast kl. 18.00 (svensk tid) fredagen den 6 oktober 2006 och ha meddelat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om sin avsikt att delta senast kl. 17.00 (svensk tid) torsdagen den 12 oktober 2006. Detta kan ske elektroniskt genom att fylla i anmälningsformulär D som finns på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com/CourtMeeting, ”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc” eller genom att fylla i en papperskopia av anmälningsformulär D och returnera denna till SEB, Merchant Banking, Depåbevisgruppen, RB 6, SE-106 40 Stockholm, snarast möjligt och senast kl 17.00 (svensk tid) torsdagen den 12 oktober 2006. Förutsatt att anmälningsformulär D har fyllts i och returnerats på föreskrivet sätt kan innehavare av SDB i Unibet som infinner sig vid Domstolsmötet, rösta antingen personligen eller utse en annan person att rösta i deras ställe. Fullmaktsinnehavaren behöver inte vara aktieägare i Unibet. Fullmaktsformulär B för användande vid Domstolsmötet finns att tillgå på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com Innehavare av SDB i Unibet ombeds att fylla i fullmaktsformulär B enligt instruktionerna och returnera detta per brev eller personligen till Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway London WC2B 6XF, Storbritannien, snarast möjligt eller senast 48 timmar innan Domstolsmötet eller det eventuellt ajournerade mötet. Fullmaktsformulär som skickats med fax kommer inte att accepteras. Fullmaktsformulär som inte inkommit inom angiven tid, kan överlämnas personligen till ordföranden för Domstolsmötet. Beträffande fullmaktsformulär B för Domstolsmötet, kan fullmaktsinnehavaren rösta för eller avstå från att rösta som han/hon anser lämpligt för alla ändringar av “Scheme of Arrangement” eller alla andra ärenden som kan komma att behandlas under Domstolsmötet, om inte andra instruktioner har givits. Även om fullmaktsformulär B har ifyllts enligt föreskrivna regler, måste innehavare av SDB, för att vara berättigade att delta och rösta vid Domstolsmötet ha fyllt i och returnerat anmälningsformulär D på föreskrivet sätt och vara registrerade som ägare i det av VPC förda registret över SDB i bolaget senast kl. 18.00 (svensk tid) fredagen den 6 oktober 2006, (eller, om Domstolsmötet ajourneras, tio (10) kalenderdagar före det ajournerade Domstolsmötet). Hos VPC AB finns endast ägarregistrerade innehav av SDB under depåbevisinnehavarens eget namn. För att innehavare med förvaltarregistrerade SDB skall ha rätt att delta och rösta på Domstolsmötet fordras det att depåbevisen ägarregistreras i det av VPC AB förda registret över SDB. Innehavare som låtit förvaltarregistrera sina SDB måste begära att den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen begär tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före fredagen den 6 oktober 2006. Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåten mellan fredagen den 6 oktober och tisdagen den 17 oktober 2006. Berättigande att närvara och rösta vid Domstolsmötet och antalet röster som kan avges vid detta möte är beroende av: (a) beträffande innehavare av aktier i Unibet, enligt bolaget aktieägarförteckning 48 timmar innan datum för Domstolsmötet eller det eventuellt ajournerade mötet, och (b) beträffande innehavare av SDB (och som returnerat anmälningsformulär D till SEB) enligt det av VPC förda registret tio kalenderdagar innan datum för Domstolsmötet eller det eventuellt ajournerade mötet. Domstolen har genom beslut utsett Anders Ström, eller i hans ställe, Henrik Tjärnström, eller i hans ställe Peter Boggs, att vara ordförande vid Domstolsmötet och har instruerat ordföranden att rapportera om mötets utfall till domstolen. Nämnda “Scheme of Arrangement” kommer sedan att underställas domstolens beslut. Daterat den 19 september 2006 PricewaterhouseCoopers Legal LLP 1 Embankment Place London WC2N 6DX Juridiskt ombud för bolaget Förklaringar: Syftet med nämnda “Scheme of Arrangement” är att bilda ett nytt holdingbolag för Unibet koncernen. “Scheme of Arrangement” måste underställas domstolens beslut, som inte godkänner detta “Scheme” om det inte dessförinnan har godkänts av aktieägarna i Unibet vid ett separat domstolsmöte för detta ändamål. Beslutet kräver att 75 procent av de vid Domstolsmötet representerade aktierna (vare sig de är representerade av personligen närvarande ägare eller genom fullmakt) röstar för beslutet.

Share
https://www.kindredgroup.com/ppniyi
COPY
Prod