EN / SV

Unibet Group plc – Dagens Domstolsmöte och Extra bolagsstämma

tis, 17 okt., 2006 16:15 CET

Vid dagens domstolsförhandling, sammankallat i syfte att bevilja ett förfarande enligt Section 425 i den brittiska aktiebolagslagen mellan bolaget och innehavare av Unibet-aktier, godkändes det föreslagna förfarandet enhälligt av de vid stämman representerade aktieägarna.

Vid dagens Extra bolagsstämma beslutades följande Särskilda beslut enhälligt av de vid stämman representerade aktieägarna:
ATT godkänna Förfarandet enligt Section 425 daterat den 19 september 2006, mellan Bolaget och innehavarna av de Bolagets stamaktier vilka angivits vara underkastade nämnda Förfarande, i dess ursprungliga form eller med eller utan modifiering, tillägg eller villkor godtagna eller beslutade av Domstolen;
ATT befullmäktiga Bolagets styrelseledamöter att vidta alla åtgärder som de anser nödvändiga eller lämpliga för att ge effekt åt Förfarandet;
Att under förutsättning av att:
(a) Förfarandet sanktioneras (med eller utan modifiering) av High Court of Justice för England och Wales;
(b) Stockholmsbörsen godkänner att uppta till handel de nya svenska depåbevisen avseende aktier i New Unibet Group plc, på Nordic Lists marknad för handel med noterade värdepapper;
(c) Bolagets styrelse, vid den relevanta tidpunkten, är av uppfattningen att Förfarandet är i Unibets aktieägares och depåbevisinnehavares bästa gemensamma intresse samt att samtliga relevanta villkor är uppfyllda och/eller eftergivna, Bolagets ansökan till Stockholmsbörsen att avnotera de gamla svenska depåbevisen avseende aktierna i Bolaget från Stockholmsbörsens Nordiska lista för handel med noterade värdepapper, godkänns.
ATT Bolagets firma skall ändras till “UGP plc”

Ytterligare information samt Scheme of arrangement finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com
Prospekt kommer att publiceras på www.unibetgroupplc.com den 31 oktober 2006.

Share
https://www.kindredgroup.com/pwevld
COPY
Prod