EN / SV

Unibet inför en ny bolagsstruktur

mån, 18 sep., 2006 18:00 CET

- Ett nytt holdingbolag (“New Unibet”) bildas i Malta där koncernens huvudsakliga verksamhet är belägen. - Aktier och depåbevis i Unibet Group plc kommer att bytas ut mot aktier och depåbevis i New Unibet som kommer att noteras på OMX Nordiska lista. - Extra bolagsstämma kommer att äga rum den 17 oktober 2006 och första handelsdag för depåbevis i det nya bolaget blir den 1 november 2006.

Unibets styrelse föreslår en ny bolagsstruktur med ett maltesiskt holdingbolag. Mot bakgrund av att merparten av Unibets verksamhet och planerade fortsatta expansion nu sker i koncernens maltesiska bolag är det strukturellt mer lämpligt med ett maltesiskt holdingbolag. Beslutet grundar sig på följande tre faktorer: • Malta blev i maj 2004 medlem i EU med påföljande harmonisering av bolagsrätten i enlighet med EU-direktiven. Malta har också under de senaste åren etablerat sig som ett framstående centrum för spelbranchen med en snabb och effektiv beslutsprocess vad gäller tillståndsgivning. • Unibet bedömer att direkt tillgång till kapitalmarknaden i London inte är nödvändig då bolaget numera är noterat på Stockholmsbörsen. • I augusti 2005 förvärvade Unibet det maltesiska bolaget Global Leisure Partners Limited [“GLP”], mer känt som MrBookmaker. GLP har sin verksamhet i Malta och majoriteten av Unibets intäkter härrör nu från verksamheten i Malta som främst erbjuder tjänster till kunder i Kontinentaleuropa. Styrelsens förslag innebär en ny bolagsstruktur genom att ett nytt holdingbolag för Unibet-koncernen inrättas via ett s k “Scheme of Arrangement” i enlighet med sektion 425 i den brittiska aktiebolagslagen, UK Companies Act. I enlighet med detta “Scheme” kommer Unibets depåbevisinnehavare att erhålla ett nytt svenskt depåbevis i New Unibet i utbyte för varje gammalt depåbevis i Unibet. Samtliga rättigheter och villkor som gäller för de nuvarande depåbevisen i Unibet kommer att gälla för depåbevisen i New Unibet. De kommer även likaledes att noteras på Stockholmsbörsen. I samband med att detta “Scheme” träder i kraft kommer även det nya bolaget, New Unibet, att byta namn till ”Unibet Group plc” och det nuvarande holdingbolaget byter namn till UGP plc. Det nya holdingbolaget kommer att ha samma styrelse, ledning och bolagsstyrning som det nuvarande holdingbolaget. Som en följd av dessa förslag kommer New Unibet även att gynnas av Maltas fördelaktiga skatteregler. Extra bolagsstämma den 17 oktober 2006 För att ovanstående “Scheme” skall träda i kraft erfordras en domstolsprövning som äger rum i London den 17 oktober 2006 samt godkännande vid en extra bolagsstämma samma datum. Utöver den extra bolagsstämman godkännande, är ovanstående “Scheme” villkorat av att det sanktioneras av brittiska Högsta domstolen. En cirkulärskrivelse på engelska som beskriver styrelsen förslag i detalj kommer att tillställas alla innehavare av svenska depåbevis i Unibet som finns registrerade hos VPC. Cirkulärskrivelsen finns även tillgänglig på svenska och engelska på Unibets sajt www.unibetgroupplc.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pqzdqt
COPY
Prod