EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

ons, 25 apr., 2007 17:44 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 5,50 SEK per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos VPC AB fastställdes måndagen den 30 april 2007. Utbetalning från VPC AB beräknas ske den 4 maj 2007.

Ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Henrik Tjärnström och Anders Ström omvaldes. Som ny ordinarie ledamot valdes Staffan Persson. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Ström och som ny vice styrelseordförande valdes Daniel Johannesson.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 321 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så, att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode 26 250 GBP vardera och till vice styrelseordförande utgår ett ytterligare arvode om 13 500 GBP. Utöver det ordinarie styrelsearvodet beslöts att ytterligare arvode skall utgå för arbete i revisionskommittén med 7 000 GBP, för arbete i ersättningskommittén med 3 500 GBP och för arbete i Legal and Lobby Committee med 10 000 GBP. Till ordföranden i respektive kommitté skall därutöver utgå ytterligare 1 750 GBP.

Som valberedning fick styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst två av Bolagets aktieägare att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007.

Styrelsen bemyndigades, att med omedelbar verkan och för en period om fem år från detta beslut, kunna besluta om nyemission och tilldelning i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act, av maximalt 800 000 aktier i bolaget till ett nominellt värde om 0,005 GBP vardera i syfte att nuvarande och framtida innehavare av optioner under Unibet Group plc:s optionsprogram för ledande befattningshavare skall kunna teckna sådana aktier utan att existerande aktieägare skall erbjudas sådana aktier. Detta beslut fattades i enlighet med bestämmelserna i Companies Act och i Bolagets bolagsordning.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare, under följande förutsättningar:
(a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 824 109 st,
(b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt,
(c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 1 000 SEK, och
(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill årsstämman 2008 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

Förvärv av aktier/SDB skall göras på Stockholmsbörsen eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras vid flera tillfällen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Stockholmsbörsen och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram.


Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användande av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.


Styrelsen
Unibet Group plc
Share
https://www.kindredgroup.com/pqajzz
COPY
Prod