EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

tis, 29 apr., 2008 20:01 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,50 GBP (motsvarande 6,30 SEK enligt växelkursen den 15 februari 2008 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos VPC AB fastställdes måndagen den 5 maj 2008. Utbetalning från VPC AB beräknas ske den 8 maj 2008.
Ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Staffan Persson och Anders Ström omvaldes. Som ny ordinarie ledamot valdes Kristofer Arwin. Till styrelsens ordförande valdes Daniel Johannesson och som vice styrelseordförande valdes Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 379 250 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Beslutet innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 90 000 GBP, till vice ordföranden utgår ett arvode om 117 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 30 000 GBP. Vidare skall ytterligare 10 000 GBP utgå för arbete i revisionskommittén, 3 500 GBP utgå för arbete i ersättningskommittén samt 10 000 GBP utgå för arbete i ”Legal Committee”. Till ordföranden i respektive kommitté skall utgå ytterligare 1 750 GBP.

Årsstämman beslutade att valberedningen, för tiden intill dess att en ny valberedning utses enligt mandat på nästa bolagsstämma, består av styrelsens ordförande och ägarrepresentanter från minst två av de största aktieägarna i Bolaget vid slutet av det tredje kvartalet. Till valberedningens ordförande skall utses den ägarrepresentant som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anses det nödvändigt skall ersättare utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de största ägarna, någon av de största aktieägarna i Bolaget. Ersättning skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2008.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare, under följande förutsättningar:
(a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 526 209 st,
(b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt,
(c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 1 000 SEK, och
(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill årsstämman 2008 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

Förvärv av aktier/SDB skall göras på OMX Nordic Exchange i Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras vid flera tillfällen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till OMX Nordic Exchange i Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram.


Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användande av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.


Styrelsen
Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/pkflxc
COPY
Prod