EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

tors, 06 maj, 2010 19:00 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,71 GBP (motsvarande 7,68 SEK enligt växelkursen den 19 mars 2010 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 11 maj 2010. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 17 maj 2010 och exakt belopp i SEK bestäms av den då gällande växelkursen. Ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Peter Boggs, Peter Lindel och Anders Ström omvaldes. Nyval skedde av Nigel Cooper och Stefan Lundborg. Till styrelsens ordförande valdes Anders Ström. Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 300 500 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Beslutet innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 90 000 GBP, och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 30 000 GBP. Vidare skall ytterligare 10 000 GBP utgå för arbete i revisionskommittén, 3 500 GBP utgå för arbete i ersättningskommittén samt 10 000 GBP utgå för arbete i ”Legal Committee”. Till ordföranden i revisionskommittén skall utgå ytterligare 10 000 GBP och till ordföranden i respektive övriga kommittéer skall utgå ytterligare 1 750 GBP. Årsstämman beslutade att valberedningen, för tiden intill dess att en ny valberedning utses enligt mandat på nästa bolagsstämma, består av styrelsens ordförande och ägarrepresentanter från minst fyra av de största aktieägarna i Bolaget vid utgången av det tredje kvartalet 2010. Till valberedningens ordförande skall utses den ägarrepresentant som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anses det nödvändigt skall ersättare utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de största ägarna, någon av de största aktieägarna i Bolaget. Ersättning skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2010. Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare, under följande förutsättningar: (a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 825 803 st, (b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt, (c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 500 SEK, och (d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill årsstämman 2010 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt. Förvärv av aktier/SDB skall göras på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras vid flera tillfällen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning. Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur. Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram. Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.Vid användande av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB. Styrelsen Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/pxxrbp
COPY
Prod