EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

tors, 10 maj, 2012 13:08 CET

 

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,58 GBP (motsvarande 6,22 SEK enligt växelkursen den 9 april 2012 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 15 maj 2012. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 21 maj 2012 och exakt belopp i SEK bestäms av den då gällande växelkursen.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Peter Boggs, Nigel Cooper, Peter Lindell, Stefan Lundborg och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 356 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, vid utgången av tredje kvartalet 2012. Om en av dessa aktieägare utser styrelsens ordförande som sin representant i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin representant. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare denne representerar. Om aktieägare avstår från att utse representant i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan är representerade i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2012.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2012, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre representerar ägandet såsom angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som representerar aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg

Investor Relations               

Telefon +44 788 799 6116

 

Share
https://www.kindredgroup.com/pmghgf
COPY

Related content

Prod