EN / SV

Unibet Group plc - Kallelse till årsstämma

tors, 11 apr., 2013 19:00 CET

Kallelse till årsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) tisdagen den 14 maj 2013 klockan 10.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på årsstämman skall:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast fredagen den 3 maj 2013, klockan 17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) senast onsdagen den 8 maj 2013, klockan 11.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 maj 2013 klockan 17.00 BST (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid årsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 3 maj 2013. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före fredagen den 3 maj 2013.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast onsdagen den 8 maj 2013 klockan 11.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com/AGM (”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”). Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid årsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Unibet Group plc, c/o Unibet (London) Ltd, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Storbritannien, så att det kommer fram senast onsdagen den 8 maj 2013, klockan 17.00 BST. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com.

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet mellan den 3 maj och den 14 maj 2013.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:                                    Beslutspunkt:

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av en eller två protokolljusterare.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      ”Chief Executive Officer's” anförande.

8.      Fastställande av utdelning.

9.      Presentation av villkoren för Unibet nya aktiebaserade incitamentsprogram.

Allmänna beslutspunkter:

10.    Framläggande och fastställande av resultaträkningen                     Beslutspunkt (a)

och balansräkningen enligt IFRS för verksamhetsåret                             

som avslutades den 31 december 2012 tillsammans

med verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

11.    Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på                       Beslutspunkt (b)

sidorna 56 och 57 i Bolagets årsredovisning för                                    

räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2012.

12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter.                                    Beslutspunkt (c)

13.    Fastställande av arvodet åt styrelsen.                                            Beslutspunkt (d)

14.    Omval av Kristofer Arwin till styrelseledamot.                                 Beslutspunkt (e)

15.    Omval av Peter Boggs till styrelseledamot.                                    Beslutspunkt (f)

16.    Omval av Nigel Cooper till styrelseledamot                                    Beslutspunkt (g)

17.    Omval av Peter Lindell till styrelseledamot.                                    Beslutspunkt (h)

18.    Omval av Stefan Lundborg till styrelseledamot.                              Beslutspunkt (i)

19.    Omval av Anders Ström till styrelseledamot.                                  Beslutspunkt (j)

20.    Val av styrelseordförande.                                                            Beslutspunkt (k)

21.    Beslut om principer för hur valberedningens ledamöter skall utses.   Beslutspunkt (l)

22.    Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor                 

         och bemyndigande för styrelsen att fastställa ersättningen

         till revisorerna.                                                                            Beslutspunkt (m)

23.    Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra         

         anställningsvillkor för bolagsledningen samt införandet av Unibet

         Groups aktiebaserade incitamentsprogram ("PSP") .                       Beslutspunkt (n)

Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

24.    Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                        Beslutspunkt (o)

lämpligt, med kvalificerad majoritet godkänna följande ändringar i

stadgar och bolagsordning (Memorandum and Articles of Association)

för att kunna genomföra dematerialisering av aktierna om dessa ska dematerialiseras

och noteras i stället för SDB, samt för att återspegla förändringar i den maltesiska

lagstiftningen, och således föreslås följande ändringar:

a. Paragraf (viii) i artikel 3 i Memorandum of Association skall omnumreras till

paragraf (ix) och följande nya paragraf (viii) skall läggas till:

(viii) to receive from the investments and assets mentioned in the foregoing paragraphs dividends, capital gains, interests and any other income including income or gains on their disposal, rents, royalties and similar income whether arising in or outside Malta and profits or gains attributable to a permanent establishment (including a branch) whether situated in or outside Malta;

b. Omedelbart efter artikel 7 i Articles of Association skall följande nya artikel 7A läggas till:

7A        Dematerialisation of securities

7A.1     The Directors may if they so deem fit, cause any of the securities of the Company, irrespective of their class, whether issued or to be issued pursuant to these Articles, to be dematerialised.

7A.2     Any securities dematerialised in accordance with this article shall be dematerialised and registered with the Malta Stock Exchange (Borza ta’ Malta) and / or the Swedish Central Securities Depository (Euroclear Sweden) and / or any other Central Securities Depository as may be allowed by the applicable law.

7A.3     Notwithstanding any other provision of these Articles, for as long as any of the securities issued by the Company shall be and remain dematerialised under the Financial Markets Act (Chapter 345 of the Laws of Malta):-

(a)            terms and conditions relating to such securities, including without prejudice to the generality of the foregoing, their issuance, transfer, exchange, redemption and/or cancellation, shall be governed in accordance with the applicable rules and procedures set out by the relevant central securities depository providing dematerialisation and any other provisions of these articles shall apply only to the extent that they are not inconsistent with such rules and procedures; and

(b)            any amendment, variation or deletion of this Article shall be subject to the express written approval of the relevant central securities depository providing dematerialisation which shall be obtained prior to the convening of an extraordinary general meeting at which such proposed amendment shall be put to the vote.

7A.4     In relation to any such dematerialised shares, the register of members of the Company shall be updated with any changes thereto according to applicable law by the relevant central securities depository in the form of a central securities depository register.

c. Omedelbart efter artikel 16 i Articles of Association skall följande nya artikel 16A läggas till

16A      Share Certificates in relation to Dematerialised Shares

Notwithstanding any other provision in these Articles of Association, no person shall be entitled to receive a certificate in respect of any share which has been issued by the Company for so long as the title to a share is evidenced in a dematerialised and uncertificated form by book-entry electronic records.

d. Artikel 24.2 i Articles of Association skall ändras så att ordet ‘the’ omedelbart före ordet ‘shares’ tas bort, och efter ordet ‘Company’ ska orden ‘other than shares which have been dematerialised,’ läggas till. Artikeln skall således ha följande lydelse:

24.2     The Directors shall have power (but shall not be under any duty) to impose such measures as they may think necessary for the purpose of ensuring that shares in the Company, other than shares which have been dematerialized, are not held, transferred, issued or allotted to a resident in Malta

 e. Definitionen av ”person med hemvist i Malta” i artikel 24.7 i Articles of Association skall ändras så att artikeln nu har följande lydelse:

In this Article "resident in Malta" shall mean any person who for the purposes of the Income Tax Act, Chapter 123 of the Laws of Malta, is deemed to be:

i)          an individual resident in Malta; or

ii)          subject to article 24.8 a person or entity in respect of which an individual resident in Malta is beneficially entitled, directly or indirectly, to all or a part of its profits or a person or entity that acts on behalf of, any person resident in Malta.

f. Omedelbart efter artikel 24.9 i Articles of Association skall följande nya artikel 24.10 läggas till:

24.10   The provisions of articles 24.2 to 24.6 shall not apply to dematerialised shares of the Company.

g. Omedelbart efter artikel 34 i Articles of Association skall följande nya artikel 34A läggas till::

34A      Transfer of dematerialised shares

Notwithstanding any other provision in these Articles of Association, the transfer of dematerialised shares shall be subject to the applicable laws, rules, regulations and bye-laws of the relevant central securities depository. Furthermore, the said shares shall be eligible for electronic trading and settlement in accordance with the said rules and regulations.

h. Artikel 42.4 i Articles of Association skall ändras så att orden ‘not more than 48 hours before the time fixed for the meeting’ tas bort. Artikeln skall ha följande lydelse:

For the purposes of determining which persons are entitled to attend or vote at a meeting and how many votes such person may cast, the Company may specify in the notice of the meeting a time, by which a person must be entered on the Register in order to have the right to attend or vote at the meeting.

h. Omedelbart efter 42.4 i Articles of Association skall följande nya artikel 42.5 läggas till:

42.5     The obligation to serve a notice of a general meeting to holders of dematerialised shares may, if permitted in terms of applicable laws and regulations, be satisfied if such notice is: (i) published in at least one Swedish national daily newspaper and on the Company’s web-page in English and in Swedish; and (ii) it is served in a physical form at the relevant central securities depository. The notification shall include:

(a)            the Company’s name and registration number;

(b)            the type of shareholders’ meeting to be held;

(c)            the time and location of the shareholders’ meeting;

(d)            information on how to locate the convening notice in full and the agenda of the shareholders’ meeting on the Company’s website;

(e)            the record date for shareholders; and

(f)             instructions regarding any measures to be taken by shareholders in order to be able to vote at the shareholders meeting by attending the meeting in person or to authorise a person to attend and vote on such shareholder’s behalf.

Any amendment, variation or deletion of this Article shall be subject to the express written approval of the relevant central securities depository providing dematerialisation obtained.

j. Artikel 45 i Articles of Association skall ändras så att i slutet av stycket skall följande läggas till:

Provided that the adjourned meeting shall be held at least ten (10) days after the final convocation is issued.

25.    Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                       

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Härvid noteras att;

(i) styrelsen vid styrelsemöte den 5 mars 2013 beslutade

att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta                          

om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,005 GBP

(med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare),

samt

(ii) i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap. 386               

of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat             

sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat

stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande skall

innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt

specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärvas, den tid

för vilken bemyndigandet skall gälla samt vilken högsta och lägsta

ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

Mot bakgrund härav föreslås:

Att bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv         

av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,005 GBP under

förutsättning att;                                                                                  Beslutspunkt (p)

(a) högst 2 827 626 aktier/SDB förvärvas,

(b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,

(c) högst 500 SEK betalas per aktie/SDB, och

(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för

tiden intill årsstämman 2014 inklusive avtal om förvärv som

ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

26.   Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Härvid noteras att:

(i) Bolagets aktieägare vid årsstämman avhållen den 13 maj 2009

enhälligt beslutade att bemyndiga styrelsen att i enlighet med artiklarna

85(2) och 88(7) i Companies Act (Malta), under en period om fem år

från dagen för årsstämman, emittera och tilldela upp till maximalt 1 000 000

aktier i Bolaget till ett nominellt värde av 0,005 GBP vardera endast i syfte

att ges ut till innehavare och framtida innehavare av optioner som ingår

i Unibet Group plc:s befintliga optionsprogram (Eng. the Executive Share

Option Scheme), utan att först erbjuda dessa aktier till befintliga Aktieägare

("Bemyndigandet från 2009");

(ii) Vid ett styrelsemöte avhållet den 5 mars 2013, beslutade styrelsen

att föreslå att styrelsen skall erhålla ett bemyndigande att emittera maximalt

1.000.000 aktier i Bolaget till ett nominellt värde av 0,005 GBP vardera,

endast i syfte att ges ut till innehavare och framtida innehavare av optioner

som ingår i Unibet Group plc:s befintliga optionsprogram

(Eng. the Executive Share Option Scheme) såväl som i Unibet Group plc:s

aktiebaserade incitamentsprogram (Eng. the Performance Share Plan),

utan att först erbjuda dessa aktier till befintliga Aktieägare, samt att om

sådant bemyndigande beviljas, skall det ersätta Bemyndigandet från 2009.

Mot bakgrund av det ovan anförda förslås följande:                                 Beslutspunkt (q)

ATT styrelsen härmed i enlighet med artiklarna 85(2) och 88(7) i

Companies Act (Malta), med omedelbar effekt bemyndigas att under

en period om fem år från dagen för detta beslut, emittera och tilldela upp

till maximalt 1 000 000 aktier i Bolaget till ett nominellt värde av 0,005 GBP

vardera endast i syfte att ges ut till innehavare och framtida innehavare av

optioner som ingår i Unibet Group plc:s befintliga optionsprogram

(Eng. the Executive Share Option Scheme) såväl som i Unibet Group plc:s

aktiebaserade incitamentsprogram (Eng. the Performance Share Plan),

utan att först erbjuda dessa aktier till befintliga Aktieägare. Detta beslut

fattas i syfte att uppfylla de krav och erhålla de tillstånd som erfordras

enligt Companies Act (Malta) samt Bolagets bolagsordning och skall, från

dagen för detta beslut, ersätta det bemyndigande som beviljats av aktieägarna

enligt Artiklarna 85(2) och 88(7) i Companies Act (Malta) den 13 maj 2009.

27.    Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                       

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Att styrelsen i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act        Beslutspunkt (r)

bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, emittera

och tilldela högst 2,8 miljoner aktier i Bolaget till ett nominellt belopp om

0,005 GBP per aktie (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent),

för betalning genom apportemission eller kvittningsemission i samband

med förvärv och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Detta beslut tas på de villkor och enligt de godkännanden som krävs enligt

Companies Act och Bolagets bolagsordning (Articles of Association).

28.    Stämmans avslutande.

Information om incitaments- och aktieprogram samt förslag till beslut enligt dagordningen

Punkt nr 2

Valberedningen föreslår att advokaten Gunnar Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt nr 8

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,700 GBP (motsvarande 6,88 SEK enligt växelkursen den 9 april 2013 och att utbetalas i SEK) beslutas och skall utgå till den som är registrerad innehavare av aktier/SDB per den 17 maj 2013. Som första dag exklusive utdelning föreslås den 15 maj 2013. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB föreslås den 17 maj 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 22 maj 2013. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagen den 17 maj 2013.

Punkt nr 11

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 56 och 57 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2012.

Punkt nr 12

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex stycken ordinarie ledamöter.

Punkt nr 13

Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om 398 000 GBP (det "Totala Arvodet") skall utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 109 000 GBP, till vice ordföranden 63 000 GBP och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 40 000 GBP. Vidare skall ytterligare 20 000 GBP utgå för arbete i revisionskommittén och 10 000 GBP utgå för arbete i ersättningskommittén. Till ordföranden i revisionskommittén och till ordföranden i ersättningskommittén skall utgå ytterligare 3 000 GBP.

Valberedningen föreslår också att ersättning för projektarbete som utförs på uppdrag av styrelsen utanför det normala styrelsearbetet skall utgå med 1 500 GBP per hel arbetsdag. Det totala högsta beloppet för detta är 100 000 GBP.

Ersättningskommittén föreslår att ersättning till ordföranden för projektarbete som utförs på uppdrag av styrelsen utanför det normala styrelsearbetet skall utgå med 1 500 GBP per hel arbetsdag. Det totala högsta beloppet för detta är 100 000 GBP.

Punkt nr 14-19

CVn för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidan 49 i Bolagets årsredovisning för 2012 samt på Bolagets hemsida.

Punkt nr 20

Valberedningen föreslår att Anders Ström skall utses till styrelsens ordförande.

Punkt nr 21

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, vid utgången av tredje kvartalet 2013. Om en av dessa aktieägare utser styrelsens ordförande som sin representant i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin representant. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare denne representerar. Om aktieägare avstår från att utse representant i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan är representerade i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2013.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2013, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre representerar ägandet såsom angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som representerar aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Efterföljande förändringar i valberedningen kommer att offentliggöras.

Ersättning ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt nr 22

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers omväljes till Bolagets revisor.

Punkt nr 23 och 26

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Syftet med styrelsens förslag är att attrahera, behålla och motivera de bästa personerna genom att erbjuda dem konkurrensmässig ersättning och ett förmånspaket kopplat till uppnående av koncernens finansiella mål.

Den prestationsbaserade ersättningen består av årlig bonus och tilldelning inom enligt Unibets Group plc nya aktiebaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Dessa incitament har utformats med hänsyn till koncernens övergripande mål i syfte att förbättra verksamheten. Nedan nämnda prestationsmål omprövas årligen och är avsedda att vara utmanande och belöna exceptionella prestationer mot bakgrund av konkurrens och rådande marknadsförhållanden.

Ersättningen till ledande befattningshavare består av:

 • Grundlön, som omprövas årligen med hänsyn till befattningshavarens individuella prestation, ansvar och expertis samt jämförelse med andra företag inom samma bransch, tillsammans med vissa personalförmåner.
 • Prestationsrelaterad bonus som är baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa mål. Dessa mål är främst kopplade till Bolagets finansiella mål såsom spelöverskott och rörelseresultat, samt fullgörande av vissa särskilda projekt och verksamhetsutvecklingen. Prestationer utvärderas årligen. Bonus utdelas endast vid uppfyllande av uppställda mål. Bonusens andel av grundlönen varierar beroende på befattningshavarens tjänst och ställning, men uppgår vanligtvis till mindre än halva grundlönen.
 • Tilldelning i det aktiebaserade incitamentsprogram utgår beroende på befattningshavarens tjänst och prestation enligt Unibet Group plc aktiebaserade incitamentsprogram (PSP) för ledande befattningshavare. Denna ersättning är kopplad till koncernens långsiktiga resultat samt likriktar ytterligare bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse.

Om en ledande befattningshavare skiljs från sin anställning, kan vederbörande ges rätt till ett tidsbestämt avgångsvederlag. Om befattningshavaren säger upp sig, skall något sådant vederlag inte utgå. Vid uppsägning från befattningshavarens sida skall uppsägningstiden fastställas enligt anställningsvillkoren.

Ordinarie pensionsålder är 65 år om inte annat överenskommits.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Unibet Groups aktiebaserade incitamentsprogram ("PSP")

Bolagets incitamentsprogram har till syfte att locka till sig och behålla anställda i Bolaget. De fungerar även som viktiga incitament för de anställda att bli aktieägare i Bolaget för att stimulera till ett långsiktigt engagemang som gynnar aktieägarnas intressen. PSP introduceras för att hjälpa Bolaget att uppnå dessa målsättningar på ett mer effektivt sätt. Ytterligare detaljer beträffande villkoren för PSP återfinns på Bolagets webbplats www.unibetgroupplc.com/AGM, men sammanfattningsvis gäller följande:

 • varje år kommer nyckelpersoner och ledande befattningshavare att väljas ut av styrelsen för att delta i PSP. Antalet deltagare bör vara samma som för Bolagets befintliga optionsprogram (Eng. the Executive Share Option Scheme "ESOS"). Under 2012 erhöll cirka 80 anställda aktieoptioner under ESOS;
 • efter en intjänandeperiod om tre år kan deltagarna i PSP erhålla en aktierätt att vederlagsfritt förvärva en SDB/aktie i Bolaget, men bara i den mån vissa prestationsvillkor har uppnåtts under de tre senaste räkenskapsåren;
 • ytterligare ett villkor är att deltagaren i PSP stannar kvar i Bolaget under den treåriga intjänandeperioden.

Bolagets avsikt är att tilldelning inom ramen för PSP-programmet skall ske under en period av upp till tio år från årsstämman 2013. Detaljer beträffande PSP-tilldelningar kommer att tillhandahållas vid framtida årsstämmor.

De prestationsvillkor som kommer att tillämpas för att bestämma intjänandet av de aktierätter som kommer att tilldelas inom ramen för PSP under 2013 är följande:

 • för samtliga deltagare kommer 50 procent av intjäningen att bestämmas i förhållande till bruttobidraget (redovisat spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader);
 • för ledande befattningshavare (inklusive CEO och personal direkt underställd denne) kommer 50 procent av intjäningen att bestämmas i förhållande till fritt kassaflöde per aktie
 • för samtliga övriga deltagare kommer 50 procent intjäningen att bestämmas i förhållande till EBITDA;
 • ett ytterligare villkor är att inga aktierätter kommer att intjänas om inte styrelsen är tillfredsställd beträffande Bolagets finansiella prestation under den treåriga intjänandeperioden.

Målen för av uppfyllelse av prestationsvillkoren som kommer att krävas för intjäning skall vara tydliga och skall återspegla bolagets budget och externa analytikers prognoser, samt skall mäta den sammanlagda finansiella prestationen för räkenskapsåren 2013 till 2015 så att prestationen för varje räkenskapsår tillmäts vikt. De förbestämda målen kan komma att justeras under särskilda omständigheter, såsom betydande oförutsedda regulatoriska förändringar.

Varje prestationsvillkor skall ha en skala för måluppfyllelse. Skalan skall vara från 20 procent för "tröskelprestation" upp till 100 procent för maximal prestation. Den maximala prestationen kommer att erfordra uppfyllelse av högt ställda mål i förhållande till existerande budget. Styrelsen kommer att redogöra för graden av uppfyllelse av de treåriga prestationsvillkoren efter intjäning, förutsatt att detta då bedöms kommersiellt lämpligt.

Samma prestationsvillkor för intjänande kommer att tillämpas för tilldelningar inom ramen för PSP under kommande år, även om viktningen av dessa kan komma att ändras om styrelsen finner det lämpligt. För varje års tilldelning kommer nya krav på grad av uppfyllelse att sättas, baserat på budget och analytikers prognoser för de kommande tre räkenskapsåren.

Uppskattade kostnader och utspädning

Den maximala kostnaden som kommer att belasta resultaträkningen för ett års aktierätter inom ramen för PSP uppskattas till 1,1 miljon GBP, baserat på att tilldelning sker till samma antal deltagare som deltog 2012 i ESOS, och med liknande tilldelningsnivåer för dessa. Den maximala kostnaden kommer endast att uppnås vid fullständig uppfyllelse av alla prestationsvillkor under en period av tre räkenskapsår från tilldelning av PSP-aktierätter och under förutsättning att 100 procent av deltagarna i PSP kvarstår som anställda. Den förväntade kostnadsnivån för ett års PSP-tilldelningar uppskattas till mellan 500 000 GBP och 600 000 GBP, vilket motsvarar den nuvarande kostnaden för ett års tilldelning av optioner inom ramen för ESOS. Detta skulle motsvara 1,7 procent av den totala årliga personalkostnaden för Unibet Group under 2012.

Antal aktier som erfordras för tilldelningar inom ramen för PSP kommer att väsentligen understiga det antal aktier som erfordrats för tilldelning enligt ESOS. Även om värderingsparametrarna kommer att variera från år till år, förväntas antalet aktier som krävs för tilldelning till anställda som ingår i PSP under ett år att uppgå till mellan hälften och en fjärdedel av det motsvarande antalet aktier som skulle krävas för en årlig tilldelning inom ramen för ESOS. Under 2012 tilldelades cirka 360 000 optioner inom ESOS.

Uppskattningen enligt ovan innefattar inte eventuella sociala avgifter som kan uppkomma vid intjänandet av PSP-aktierätter. Om 90 000 PSP-aktierätter tilldelas under ett år och dessa intjänas till fullo till ett pris om 22,00 GBP (vilket är det nuvarande ungefärliga marknadsvärdet), kommer Unibets kostnader för sociala avgifter att uppgå till cirka 275 000 GBP baserat på nuvarande nivå för sociala avgifter i Storbritannien. Denna kostnadsnivå skulle förutsätta fullständig uppfyllelse av prestationsvillkoren, samt att 100 procent av deltagarna i PSP kvarstår som anställda.

Såsom noterats ovan är det även avsikten att det nuvarande bemyndigandet, som beviljades av aktieägarna vid årsstämman 2009, om att tillåta nyemission av upp till en miljon nya aktier i syfte att användas till bolagets incitamentsprogram, skall förnyas för ytterligare fem år från dagen för årsstämman 2013. Det förnyade bemyndigandet kommer att möjliggöra nyemission av aktier för att användas till aktierätter inom PSP och optioner inom ESOS. Hittills har Unibet till stor del använt aktier ur sin reserv av återköpta SDB/aktier för att uppfylla sina åtaganden enligt ESOS optioner och det tillvägagångssättet förväntas tillämpas även fortsättningsvis. Under de fyra åren fram till 31 december 2012 har 377 324 optioner utnyttjats, varav 342 150 aktier överläts från reserven av återköpta SDB/aktier och 35 174 aktier nyemitterades.

Punkt nr 24

Det fullständiga ”Memorandum and Articles of Association” med de föreslagna ändringarna finns på bolagets hemsida www.unibetgroupplc.com/AGM.

Punkt nr 25

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB skall göras på NASDAQ OMX Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till NASDAQ OMX Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Punkt nr 27

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra att Bolaget kan använda egna finansiella instrument för erläggande av betalning genom apportemission eller kvittningsemission till en säljande part i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan tänkas göra eller för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv. Aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle kommer att vara den emissionskurs som fastställes vid respektive emissionstillfälle och ska vara detsamma som marknadsvärdet av aktierna/SDB som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktieägare/innehavare av SDB representerande cirka 36,5 procent av antalet aktier och röster har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Årsredovisningen på engelska jämte övriga dokument avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.unibetgroupplc.com.

På uppdrag av styrelsen

Unibet Group plc

Malta i april 2013

Notera

 1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse en flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations +44 20 8545 6229/+44 788 799 6116

Share
https://www.kindredgroup.com/prfvoc
COPY

Related content

Prod