EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

tis, 20 maj, 2014 12:05 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 1,100 GBP (motsvarande 12,04 SEK enligt växelkursen den 10 april 2014 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 23 maj 2014. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 28 maj 2014 och exakt belopp i SEK bestäms av den då gällande växelkursen.

Årsstämma fastställde även föreslagen utdelning av aktier i Kambi Group plc och för varje aktie/SDB i Unibet kommer innehavaren att erhålla en aktie i Kambi Group plc. Denna värdeöverföring till aktieägarna motsvarar 2,00255 GBP per aktie/SDB baserat på en oberoende värdering av Kambi utförd av KPMG i samband med en rekapitalisering av Kambi inför utdelningen till aktieägarna och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske omkring den 28 maj 2014. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 23 maj 2014.

Första dag exklusive kontantutdelning och utdelning av aktier i Kambi är den 21 maj 2014.

Första dag för handel i Kambi-aktien kommer att vara den 2 juni 2014.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Peter Boggs, Nigel Cooper, Stefan Lundborg och Anders Ström. Nyval skedde av Sophia Bendz och Peter Friis.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 494 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2014 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin representant i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin representant inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare denne representerar. Om aktieägare avstår från att utse representant i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan är representerade i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2014.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2014, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre representerar ägandet såsom angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som representerar aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116.

Share
https://www.kindredgroup.com/pegyyo
COPY

Related content

Prod