EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

tis, 17 maj, 2016 13:04 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,235 GBP (motsvarande 2,70 SEK enligt växelkursen den 8 april 2016 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 19 maj 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 maj 2016 och exakt belopp i SEK bestäms av växelkursen den 19 maj 2015.

Första dag exklusive kontantutdelning är den 18 maj 2015.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Sophia Bendz, Peter Boggs, Nigel Cooper, Peter Friis, Therese Hillman, Stefan Lundborg och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 687 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2016 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2016.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2016, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116.

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 14,1 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pmvrwu
COPY

Related content

Prod