EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i i Kindred Group plc

tis, 16 maj, 2017 12:43 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,310 GBP (motsvarande 3,50 SEK enligt växelkursen den 11 april 2017 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 18 maj 2017. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 23 maj 2017 och exakt belopp i SEK bestäms av växelkursen den 18 maj 2017.  Första dag exklusive kontantutdelning är den 17 maj 2017.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Sophia Bendz, Peter Boggs, Nigel Cooper, Peter Friis, Stefan Lundborg och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 695 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2017 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2017.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2017, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Kindred Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm  och  är en av Europas största noterade speloperatörer. Kindred Group har 10 olika varumärken och över 16,9 miljoner kunder över hela världen. Kindred är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Share
https://www.kindredgroup.com/pasdrf
COPY

Related content

Prod