EN / SV

Kindred Group plc - Kallelse till årsstämma

ons, 11 apr., 2018 07:00 CET

Kallelse till årsstämma i Kindred Group plc (”Bolaget”) tisdagen den 15 maj 2018 klockan 10.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast fredagen den 4 maj 2018, klockan 17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) senast onsdagen den 9 maj 2018, klockan 12.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original som är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 10 maj 2018 klockan 17.00 BST (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid årsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 4 maj 2018 klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före fredagen den 4 maj 2018.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (såväl personligen som via ombud), anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast onsdagen den 9 maj 2018 klockan 12.00. Anmälan görs genom att fylla i det anmälningsformulär som finns tillgängligt på www.kindredgroup.com/AGM. Anmälningsformuläret ska vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara personligen vid årsstämman måste tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till adressen Kindred Group plc, c/o Kindred (London) Ltd, Kindred House, 17 Hartfield Road, London SW19 3SE, Storbritannien, så att det kommer fram senast torsdagen den 10 maj 2018, klockan 17.00 BST. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.kindredgroup.com 

Fullständig kallelse och dagordning på bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida

www.kindredgroup.com 

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den 4 maj och till och med den 15 maj 2018.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:                                 Beslutspunkt:

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.      Val av en eller två protokolljusterare.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      ”Chief Executive Officer's” anförande.

Allmänna beslutspunkter:

8.      Fastställande av kontantutdelning.                                             Beslutspunkt (a)

9.     Framläggande och fastställande av förvaltningsberättelse            Beslutspunkt (b)

         och bokslut (årsredovisning) enligt IFRS för verksamhets-          

         året som avslutades den 31 december 2017 tillsammans med

         revisionsberättelsen.

10.     Beslut om godkännande av ersättningsrapporten på                    Beslutspunkt (c)

         sidorna 48-50 i Bolagets årsredovisning för                                

         räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017.

11.     Fastställande av antalet styrelseledamöter.                                 Beslutspunkt (d)

12.     Fastställande av arvodet åt styrelsen.                                         Beslutspunkt (e)

13.     Omval av Kristofer Arwin till styrelseledamot.                               Beslutspunkt (f)

14.     Omval av Peter Boggs till styrelseledamot.                                 Beslutspunkt (g)

15.     Omval av Peter Friis till styrelseledamot.                                     Beslutspunkt (h)

16.     Omval av Stefan Lundborg till styrelseledamot.                           Beslutspunkt (i)

17.     Omval av Anders Ström till styrelseledamot.                               Beslutspunkt (j)

18.     Nyval av Helene Barnekow till styrelseledamot.                           Beslutspunkt (k)

19.     Nyval av Gunnel Duveblad till styrelseledamot.                           Beslutspunkt (l)

20.     Val av styrelseordförande.                                                         Beslutspunkt (m)

21.     Beslut om principer för hur valberedningens ledamöter ska utses.   Beslutspunkt (n)

22.     Omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor              

         och bemyndigande för styrelsen att fastställa ersättningen

         till revisorerna.                                                                           Beslutspunkt (o)

23.     Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra      Beslutspunkt (p)

         anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

24.     Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                    Beslutspunkt (q)

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Att styrelsen i enlighet med artiklarna 85(2) och 88(7) i Companies Act (Malta), med omedelbar effekt bemyndigas att under en period om fem år från dagen för detta beslut, emittera maximalt

8 000 000 aktier i Bolaget till ett nominellt värde av 0,000625 GBP vardera, endast i syfte att ges ut till innehavare och framtida innehavare av optioner som ingår i Kindred Group plc Performance Share Plan ("PSP") utan att först erbjuda dessa aktier till befintliga Aktieägare. Detta beslut fattas i syfte att uppfylla de krav och erhålla de tillstånd som erfordras enligt Companies Act (Malta) samt Bolagets bolagsordning.

Detta är ett förnyande av det befintliga bemyndigandet som erhölls vid årsstämman 2013 och som uppgick till 1 000 000 aktier över fem år. Detta bemyndigande 2013 var före den aktieuppdelning om 8: 1 som godkändes av aktieägarna i december 2015 och därmed motsvarar denna nya hemställan det jämförbara antalet aktier efter aktieuppdelningen.

25.     Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                   

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:                         Beslutspunkt (r)

Härvid noteras att;

(i) styrelsen vid styrelsemöte den 7 mars 2018 beslutade

att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta                      

om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,00625 GBP

(med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare),

samt

(ii) i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap.386               

of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat           

sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat

stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande ska

innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt

specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärvas, den tid

för vilken bemyndigandet ska gälla samt vilken högsta och lägsta

ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

Mot bakgrund härav föreslås:                                                             

Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av

Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att;    

(a) högst 23 012 620 aktier/SDB förvärvas,

(b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,

(c) högst 200 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och

(d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor

(e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill

årsstämman 2019 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu

inte slutförts vid denna tidpunkt på marknadsmässiga villkor i enlighet

med gällande regelverk.

26.     Årsstämman föreslås behandla samt, om det anses                    Beslutspunkt (s)

lämpligt, godkänna följande med kvalificerad majoritet:

Att styrelsen i enlighet med artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act

bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, emittera

och tilldela högst 23 miljoner aktier i Bolaget till ett nominellt belopp om

0,000625 GBP per aktie (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent),

för betalning genom apportemission i samband med förvärv och med avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt.

Sådant förvärv kommer enbart ske i linje med bolagets övriga strategi och förvärvskostnader och värdering av förvärvet kommer att tydligt redovisas.

Detta beslut tas på de villkor och enligt de godkännanden som krävs enligt Companies Act och Bolagets bolagsordning (Articles of Association).

Styrelsens avsikt är inte att vid förvärv, ett eller flera, tillämpa båda

bemyndigandena i sådan omfattning att mer än sammanlagt tio procent

av Bolagets totala aktier kommer att återköpas eller utnyttjas för förvärv

från tiden för bemyndigandet fram till tiden intill årsstämman 2019.

27.     Stämmans avslutande.

Information om förslag till beslut enligt dagordningen

Punkt nr 2

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt nr 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,551 GBP (motsvarande 6,16 SEK enligt växelkursen den 13 februari 2018 och att utbetalas i SEK) per aktie/SDB beslutas och ska utgå till den som är registrerad innehavare av aktier/SDB per den 17 maj 2018. Som första dag exklusive utdelning föreslås den 16 maj 2018. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB föreslås den 17 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 22 maj 2018. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagen den 17 maj 2018 att användas.

Punkt nr 9

Årsredovisningen för 2017 färdigställdes och undertecknades den 9 mars 2018 och speglar händelser fram till detta datum.

Punkt nr 10

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten som framgår av sidorna 46-47 i Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2017.

Punkt nr 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Punkt nr 12

Valberedningen föreslår att ett totalt arvode om maximalt 730 000 GBP (2017: 695 000 GBP) ska utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så att till ordföranden utgår ett arvode om 260 000 GBP (2017: 250 000 GBP), och till övriga ledamöter utgår ett arvode om 57 000 GBP (2017: 55 000 GBP), ytterligare 10 000 GBP (2017: 27 000) till vice ordföranden. Vidare ska ytterligare 22 000 GBP (oförändrat) utgå för arbete i revisionskommittén och 12 000 GBP (oförändrat) utgå för arbete i ersättningskommittén. Till ordföranden i revisionskommittén och till ordföranden i ersättningskommittén ska utgå ytterligare 8 000 GBP (2017: 4 000 GBP).

Det totala arvodet är villkorat av att revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Ökningen av ersättningen är cirka 5 procent.

Punkt nr 13-17

CVn för samtliga styrelseledamöter återfinns på sidan 32-33 i Bolagets årsredovisning för 2017 samt på Bolagets hemsida.

Punkt nr 18

Hélène Barnekow, född 1964, har sedan 2015 varit VD i Telia Sverige. Helene började på Telia Sverige som Chief Commercial Officer 2014 och har tidigare haft ett antal globala marknadschefs- och produktroller inom Dell EMC och SonyEricsson. Sedan 2013 är Hélène styrelseledamot i GN Store Nord A/S och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Hélène har en mastersexamen i International Business från Lunds universitet och har omfattande erfarenhet från mobil- och IT-branschen och utsågs 2017 till Årets ledare inom Telekom.

Punkt nr 19

Gunnel Duveblad, född 1955, har en omfattande erfarenhet från börsnoterade bolag både i olika ledande befattningar och på styrelsenivå. Gunnel har i 25 år innehaft chefsbefattningar inom IBM både på nationell och internationell nivå och är idag styrelseordförande i bl a HiQ International AB och Team Olivia Group AB och styrelseledamot i bl a Dustin Group AB och SWECO AB. Gunnel har studier i datavetenskap från Umeå universitet.

Punkt nr 20

Valberedningen föreslår att Anders Ström ska utses till styrelsens ordförande.

Punkt nr 21

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat, ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2018 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2018, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.

Avgår ledamot i förtid från valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande större aktieägare i Bolaget.

Efterföljande förändringar i valberedningen kommer att offentliggöras.

Ersättning ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt nr 22

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor.

Punkt nr 23

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens policy är att attrahera, behålla och motivera de bästa cheferna genom att erbjuda dem konkurrensmässig ersättning och ett förmånspaket kopplat till uppnående av koncernens finansiella mål.

Högre chefer får en grundlön som baseras på befattning, ansvar, prestationer och skicklighet.

Grundlönen är ett fast belopp som betalas månatligen och granskas varje år i januari.

Förmånerna baseras på kraven i det land där chefen är anställd.

Prestationslönen är utformad för att stödja viktiga verksamhetsstrategier och finansiella mål och skapa en stark prestationsinriktad miljö. Prestationsmålen revideras årligen och baseras på både kvantitativa och kvalitativa mål. Utbetalningen görs under förutsättning att Bolaget uppnår fastställda finansiella mål. Därefter är de individuella målen främst kopplade till finansiella mål som till exempel bruttobidrag och EBITDA. Det finns också en del som baseras på prestationer i specifika projekt och verksamhetskritiska processer. Måluppfyllelsen utvärderas årligen. Det potentiella beloppet rörlig ersättning jämfört med grundlönen beror på befattning och situation, men är vanligen mindre än halva grundlönen. Alla rörliga element har en gräns, vilket innebär att de inte kan överskrida ett förutbestämt belopp.

Enligt den årliga bonuscykel som tillämpas för koncernchef och andra chefer sker det formella godkännandet och utbetalningen av bonusar vanligen efter att resultatet för det fjärde kvartalet har publicerats

Ledande befattningshavare kan erhålla aktier genom Kindred Group plc Performance Share Plan ("PSP"). PSP-tilldelningen är kopplad till koncernens resultat för att ytterligare sammanföra de högre chefernas och aktieägarnas intressen. De 1 049 041 prestationsrelaterade aktier som var utestående den 31 december 2017 kan vanligen endast lösas om innehavaren på lösendatumet är anställd hos Kindred-koncernen. Undantag görs under exceptionella omständigheter.

Prestationsmåtten i det aktiebaserade incitamentsprogrammet är icke-aktiemarknadsbaserade med tanken att deltagarnas prestationer i hög grad ska följa Bolagets resultat. Tilldelningen enligt programmet är beroende av att Kindred uppnår finansiella resultatmål under tre räkenskapsår, vilket ger en tydligare koppling mellan Kindreds resultat och värdet som programmet kan erbjuda. Målen utgörs av bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), fritt kassaflöde per aktie och EBITDA och mäts samlat över tre år. Under 2018 inför Bolaget mätbara hållbarhetsmål i bonusstrukturen för att ytterligare betona fokuseringen på hållbar tillväxt.

Punkt nr 24

Såsom noterats ovan är det även Bolagets avsikt att ett bemyndigande beviljas av aktieägarna vid årsstämman 2018, om att tillåta nyemission av upp till åtta miljoner nya aktier i syfte att användas till PSP, för fem år från dagen för årsstämman 2018. Detta ersätter det bemyndigande som tidigare gavs vid årsstämman 2013 att utfärda och tilldela upp till 1 miljon aktier (med hänsyn till den aktieuppdelning 8: 1 som trädde i kraft 2015 är det föreslagna bemyndigandet likvärdigt med bemyndigandet 2013).

Hittills har Bolaget vanligtvis använt aktier som innehas inom återköpsprogrammet för att uppfylla aktieprogram (inklusive PSP-programmet) och denna tillämpning förväntas fortsätta. Under fem år till 31 december 2017 har aktierätter motsvarande 6 661 154 aktier utnyttjats för vilket 2 745 082 aktier överförts från återköp och 3 916 072 aktier har nyemitterats. Bolaget är därför övertygat om att det kommer att hantera verkställandet av aktieplanerna inom det föreslagna bemyndigandet.

Punkt nr 25

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB ska göras på Nasdaq Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Nasdaq Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen ska makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB ska kunna makuleras.

Vid användning som vederlag vid förvärv är avsikten att de aktuella aktierna/SDB erbjuds den överlåtande parten.

Punkt nr 26

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra att Bolaget kan använda egna finansiella instrument för erläggande av betalning genom apportemission till en säljande part i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan tänkas göra eller för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv. Aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle kommer att vara den emissionskurs som fastställes vid respektive emissionstillfälle och ska vara detsamma som marknadsvärdet av aktierna/SDB som är noterade på Nasdaq Stockholm.

Aktieägare/innehavare av SDB representerande cirka 28,4 procent av antalet aktier och röster har förklarat att de kommer att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Årsredovisningen på engelska jämte övriga dokument avseende årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.kindredgroup.com.

På uppdrag av styrelsen

Kindred Group plc

Malta i april 2018

Notera

  1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är berättigad att närvara och rösta på årsstämman kan utse en eller flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis.

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Share
https://www.kindredgroup.com/pgbqxa
COPY

Related content

Prod