EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i i Kindred Group plc

tis, 15 maj, 2018 12:21 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,551 GBP (motsvarande 6,42 SEK enligt växelkursen den 11 maj 2018 och att utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB fastställdes den 17 maj 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 22 maj 2018 och exakt belopp i SEK bestäms av växelkursen den 17 maj 2018. Första dag exklusive kontantutdelning är den 16 maj 2018.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin, Peter Boggs, Peter Friis, Stefan Lundborg och Anders Ström. Helene Barnekow och Gunnel Duveblad invaldes som nya ledamöter.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 730 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska utses enligt det förslag som presenterades på stämman. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Kindred Group plc

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR. 

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Share
https://www.kindredgroup.com/pfkfip
COPY

Related content

Prod