EN / SV

Kindred utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

fre, 26 feb., 2021 17:30 CET

Kindred Groups styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på extra bolagstämman den 11 juni 2020. Återköpsprogrammet kommer att genomföras mellan den 1 mars och 30 april 2021 och omfattar upp till 190 miljoner SEK.

Styrelsen i Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) har, med stöd av ett bemyndigande från extra bolagsstämman den 11 juni 2020, beslutat att initiera ett återköpsprogram av egna aktier. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Återköpsprogrammet tillåter att aktieåterköp genomföres under den kommande stängda perioden inför publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet.

Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerade marknad och skall genomföras av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende, och utan inflytande, av Kindred i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s Marknadsmissbruksförordning No 596/2014 (“MAR”), EU Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Det av styrelsen beslutade återköpsprogrammet skall uppfylla följande villkor:

  1. Maximalt får 2,000,000 aktier återköpas. Bolagets innehav av egna aktier får ej vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
  2. Aktier för sammanlagt maximalt 190,000,000 SEK får återköpas.
  3. Återköpen av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  4. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 mars till och med den 30 april 2021.
  5. Återköpen skall göras till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  6. Betalning för aktierna skall erläggas med kontanta medel.

Styrelsens avsikt är att de återköpta aktierna skall dras in genom en nedsättning av aktiekapitalet. För detta krävs beslut av årsstämman och styrelsen avser att föreslå ett sådant beslut på årstämman i maj 2021.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 230,126,200 och Kindred innehar 2,971,358 egna aktier.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 17:30 CET.

För mera information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

About Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pfgmlo
COPY

Related content

Prod