EN / SV

Kallelse till extra bolagsstämma i Kindred Group plc

tors, 19 maj, 2022 11:20 CET

Kindred Group plc

Kallelse till extra årsstämma i Kindred Group plc (”Bolaget”) i enlighet med artikel 135 (1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta) fredagen den 10 juni 2022 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast onsdagen den 1 juni 2022 (”Avstämningsdagen”); och

(ii) senast fredagen den 3 juni 2022 kl. 23.59 avge sina röster genom att följa länken https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, klicka sig vidare till Kindred Group och logga in via BankID. BankID kan användas även vid röstning för annans räkning. 

Alternativt kan röster avges genom att skriva ut och fylla i fullmaktsformuläret som hittas via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller www.kindredgroup.com/EGM och skicka detta med post eller kurir till Kindred Group, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Röster som avges på detta sätt måste vara Euroclear till handa senast fredagen den 3 juni 2022.

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman (via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast per Avstämningsdagen. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före Avstämningsdagen.

Villkor (ii): När röster skickas per post eller kurir krävs förutom fullmaktsformuläret även dokumentation som visar den/de befullmäktigades behörighet att rösta för SDB-innehavarens räkning. Fullmaktsformulär och fullmakter måste ges in i original. Röster som avges på detta sätt måste vara Euroclear till handa senast fredagen den 3 juni 2022.  

Villkor (iii): Då årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro måste personer som vill utöva sin rösträtt göra så elektroniskt, eller genom att skicka in rösterna per post eller kurir, enligt ovan.

Om du behöver hjälp med, eller har frågor kring, röstningsförfarandet kan du kontakta Euroclear per mejl på generalmeetingservice@euroclear.com eller per telefon på +46 8 402 91 33. Vänligen notera att SDB-innehavare inte kan avge sina röster per e-post eller telefon.

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet från och med den

27 maj och till och med den 10 juni 2022.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden:

 1. Den extra årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Stämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande extraordinarie beslutspunkt:

Beslutspunkt 1:

Härvid noteras att:

 1. styrelsen vid styrelsemöte den 9 mars 2022 beslutade att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,00625 GBP (med syfte att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare),
  samt
 1. i enlighet med artikel 106(1)(b) i Companies Act (Cap.386 
  of the Laws of Malta) får ett bolag förvärva egna aktier på annat
  sätt än genom teckning under förutsättning av bland annat
  stämmans bemyndigande. Stämmans bemyndigande ska
  innehålla villkor för sådana förvärv och därvid särskilt
  specificera det antal aktier/SDB som maximalt får förvärvas, den tid för vilken bemyndigandet ska gälla samt vilken högsta och lägsta ersättning som får lämnas för aktierna/SDB.

  Mot bakgrund härav föreslås:
  Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att;
  (a) högst 23 000 000 aktier/SDB förvärvas,
  (b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,
  (c) högst 300 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och
  (d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadspris och marknadsmässiga villkor
  (e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill årsstämman 2023 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.
 1. Stämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande extraordinarie beslutspunkt:

Beslutspunkt 2:

(i) att det emitterade aktiekapitalet i Bolaget minskas genom makulering av aktier/SDB som förvärvats i enlighet med Bolagets återköpsprogram upp till maximalt 14 375 GBP, vilket motsvarar högst 23 000 000 aktier/SDB;

(ii) att styrelsen i Bolaget bemyndigas att utföra alla handlingar som är nödvändiga för att verkställa sådan makulering av aktier/SDB, med sådana intervall som det anser lämpligt;

(iii) att i enlighet med artikel 83(1) i Companies Act, (Cap 386 of the Laws of Malta), ska Bolaget bemyndigas att genomföra nedsättning av det emitterade aktiekapitalet och därmed makulering av aktier/SDB först tre månader efter dagen för publicering av det meddelande som hänvisas till i artikel 401(1)(e) i nämnda lag;

(iv) att vid utgången av den period som avses i punkt (iii), styrelsen i Bolaget bemyndigas att framlägga en eller flera reviderade och uppdaterade bolagsordningar för att bland annat återspegla förändringen i det emitterade aktiekapitalet efter en sådan nedsättning.

 1. Stämman föreslås behandla samt, om det anses lämpligt, godkänna följande extraordinarie beslutspunkt:

Beslutspunkt 3:

Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om att i enlighet med artikel 9 i Bolagets bolagsordning, artiklarna 85(1)(b) och 88(7) i Companies Act, att vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma att emittera och tilldela maximalt 23 miljoner aktier/SDB i Bolaget om nominellt 0,000625 GBP vardera (”Emissionsgräns”) för betalning i samband med ett förvärv med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (motsvarande en utspädning om ungefär 10 procent). Emissionsgränsen ska minskas med antalet aktier/SDB som återköpts i enlighet med Beslutspunkt (r) (men inte inkluderande aktier/SDB som inte redan återköpts av Bolaget vid tidpunkten vid antagandet av beslutspunkten). Denna beslutspunkt antas på de villkor och för de ändamål som krävs enligt Companies Act och Bolagets bolagsordning.

 1. Den extra årsstämmans avslutande

Information om förslag till beslut enligt dagordningen

Punkt nr 7

Förvärv av egna aktier/SDB

Styrelsen har redan lagt fram detta förslag för behandling på Bolagets årsstämma som hölls den 13 maj 2022 (”Årsstämman”).

Vid Årsstämman var 36,70 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade och 99.91 procent av de representerade (36.66 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. Då detta krav inte uppfylldes har styrelsen sammankallat till en extrastämma för en ny omröstning om detta förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. Skulle mer än hälften av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid den extra årsstämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Styrelsen föreslår att förvärv av aktier/SDB ska göras på Nasdaq Stockholm eller via erbjudande om förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande regelverk och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer att lämnas till Nasdaq Stockholm och detaljerad information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare (inklusive genom införandet av det tidigare meddelade återköpsprogrammet) samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen ska makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i optionsprogram eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB ska kunna makuleras. Återköpta aktier/SDB enligt Bolagets återköpsprogram för aktier kommer att makuleras (se Punkt nr 8). Ett separat godkännande för sådan makulering rekommenderas enligt Beslutspunkt (2).

Vid användning som vederlag vid förvärv är avsikten att de aktuella aktierna/SDB erbjuds den överlåtande parten.

Punkt 8

Makulering av aktier

Styrelsen har redan lagt fram detta förslag för behandling Årsstämman.

Vid Årsstämman var 36,70 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade och 99.99 procent av de representerade (36.69 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. Då detta krav inte uppfylldes har styrelsen sammankallat till en extrastämma för en ny omröstning om detta förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. Skulle mer än hälften av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid den extra årsstämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Styrelsen kan besluta att makulera vissa eller alla aktier/SDB som förvärvats genom återköpsprogrammet.

Companies Act (Cap. 386 of the laws of Malta) föreskriver att beslut med kvalificerad majoritet krävs av Bolagets aktieägare för att godkänna nedsättningen av det emitterade aktiekapitalet i bolaget.

Sådant beslut måste lämnas in till Registrar of Companies på Malta, som kommer att publicera information om nedsättningen. Bolagets borgenärer kommer då att ha en period på tre månader under vilka de kan bestrida nedsättningen av aktiekapitalet. Efter att tremånadersperioden löpt ut, förutsatt att inga bestridanden har mottagits, kan nedsättningen av aktiekapitalet genomföras.

För att återspegla förändringarna i det emitterade aktiekapitalet måste en reviderad bolagsordning som anger det reducerade antalet aktier som då utgör Bolagets emitterade aktiekapital lämnas till Registrar of Companies.

Nedsättningen av det emitterade aktiekapitalet (med hänsyn taget till maxbeloppet om 14 375 GBP) kommer att ske med sådana intervall som styrelsen från tid till annan bestämmer.

Punkt nr 9

Emission av aktier

Styrelsen har redan lagt fram detta förslag för behandling Årsstämman.

Vid Årsstämman var 36,70 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade och 100 procent av de representerade (36.70 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. Då detta krav inte uppfylldes har styrelsen sammankallat till en extrastämma för en ny omröstning om detta förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. Skulle mer än hälften av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid den extra årsstämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Målet för det bemyndigande som avses i denna beslutspunkt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och att möjliggöra för bolaget att använda sina egna finansiella instrument som betalning i anslutning till förvärv som Bolaget kan komma att göra, eller för att reglera uppskjutna betalningar i anslutning till förvärv. Marknadsvärdet av aktierna/SDB vid varje emissionsdatum som kommer att användas för bestämmandet av priset till vilket aktierna/SDB emitteras, bör vara detsamma som marknadspriset för aktierna/SDB noterade på Nasdaq Stockholm. Ett tak om 23 miljoner aktier/SDB i Bolaget begärs i anslutning till detta bemyndigande. Taket ska minskas med det antal aktier/SDB som återköpts i enlighet med Beslutspunkt (1) men inte inkluderande aktier/SDB som inte redan återköpts av Bolaget dagen för bemyndigandet.

-oOo-

För information om hur personuppgifter behandlas var vänlig se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

På uppdrag av styrelsen

Kindred Group plc

Malta 13 maj 2022

För ytterligare information:
Johan Wilsby, Chief Financial Officer 
johan.wilsby@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pheboe
COPY

Related content

Prod