EN / SV

Kindred utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

ons, 09 feb., 2022 12:30 CET

Kindred Groups styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på den extra bolagstämman den 10 juni 2021. Återköpsprogrammet kommer att genomföras mellan 10 februari och 12 maj 2022 och omfattar upp till SEK 300 miljoner.

Styrelsen i Kindred Group plc har, med stöd av ett bemyndigande från extra bolagsstämman den 10 juni 2021, beslutat att initiera ett återköpsprogram av egna aktier/SDB. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare i linje med Kindreds utdelningspolicy.

Kindred har ingått ett oåterkalleligt avtal med Nordea Bank Abp (“Nordea”) om att genomföra återköpen av aktier/SDB för Kindreds räkning. Återköpen av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerade marknad och skall genomföras av Nordea som fattar sina handelsbeslut oberoende, och utan inflytande, av Kindred i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s Marknadsmissbruksförordning No 596/2014 (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Det av styrelsen beslutade återköpsprogrammet skall uppfylla följande villkor:

  1. Maximalt får 6 000 000 aktier/SDB återköpas. Bolagets innehav av egna aktier får ej vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
  2. Aktier för sammanlagt maximalt 300 000 000 SEK får återköpas.
  3. Återköpen av aktier/SDB skall ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och MAR.
  4. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 10 februari till och med den 28 mars 2022 och under perioden från och med den 29 april till och med den 12 maj 2022.
  5. Återköpsprogrammet tillåter inte att aktieåterköp genomföras under den stängda perioden inför publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2022.
  6. Återköpen skall göras till ett pris per aktie/SDB inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  7. Betalning för aktierna/SDB skall erläggas med kontanta medel.

Styrelsens avsikt är att de återköpta aktierna/SDB skall dras in genom en nedsättning av aktiekapitalet.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet utestående aktier/SDB i Bolaget till 230 126 200 och Kindred innehar 7 486 839 egna aktier/SDB.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 12:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2,000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pjihmh
COPY

Related content

Prod