EN / SV

Kindred utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

mån, 01 aug., 2022 05:30 CET

Kindred Groups styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på den extra bolagstämman den 10 juni 2022. Återköpen kan genomföras under perioden från och med 1 augusti 2022 fram till nästa årsstämma.

Styrelsen i Kindred Group plc (”Kindred” eller ”Bolaget”) har, med stöd av ett bemyndigande från extra bolagsstämman den 10 juni 2022, beslutat att initiera ett återköpsprogram av egna aktier/SDB. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare i linje med Kindreds utdelningspolicy.

Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 augusti 2022 fram till nästa årsstämma men inga aktieåterköp kan genomföras under stängda perioder inför publiceringen av delårsrapporter.

Återköpen av aktier/SDB skall ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act) och EU:s Marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (“MAR”). Återköpen skall göras till ett pris per aktie/SDB inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna/SDB skall erläggas med kontanta medel.

Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Nasdaq Stockholm och för ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Maximalt får 23 000 000 aktier/SDB återköpas och Bolagets innehav av egna aktier får ej vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet utestående aktier/SDB i Bolaget till 230 126 200 och Kindred innehar 9 966 474 egna aktier/SDB.

Styrelsens avsikt är att de återköpta aktierna/SDB skall makuleras genom en nedsättning av aktiekapitalet.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-01 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pabusv
COPY

Related content

Prod