EN / SV

Kindred Group plc – bokslutskommuniké januari – december 2022 (ej reviderad)

ons, 08 feb., 2023 07:30 CET

Omedelbara åtgärder tas för att förbättra lönsamheten efter svagare utveckling än väntat under kvartalet

Fjärde kvartalet 2022

 • De totala intäkterna, inklusive från B2B- och B2C-verksamheterna, uppgick till 305,5 (244,9) miljoner GBP.
 • Spelöverskottet (B2C) ökade med 23 procent till 295,1 (240,5) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna ökade spelöverskottet med 1 procent.
 • Underliggande EBITDA ökade med 42 procent till 39,1 (27,6) miljoner GBP.
 • Resultat före skatt uppgick till 51,9 (78,8) miljoner GBP, med en positiv påverkan från omvärderingen av verkligt värde av den villkorade köpeskillingen för Relax Gaming om 40,8 miljoner GBP.
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,0 (75,0) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,33) GBP.
 • 1 199 000 aktier/svenska depåbevis köptes till ett totalt värde om 126,4 miljoner SEK, eller 10,0 miljoner GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 30,9 (7,7) miljoner GBP.
 • Antalet aktiva kunder ökade med 25 procent till 1 827 881 (1 461 009), en ökning med 12 procent exklusive Nederländerna.

Januari till december 2022

 • De totala intäkterna, inklusive från B2B- och B2C-verksamheterna, uppgick till 1 068,7 (1 259,6) miljoner GBP.
 • Spelöverskottet (B2C) minskade med 17 procent till 1 042,9 (1 255,2) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna minskade spelöverskottet med 3 procent.
 • Underliggande EBITDA minskade med 61 procent till 129,2 (332,1) miljoner GBP.
 • Resultat före skatt uppgick till 126,8 (338,4) miljoner GBP, med en positiv påverkan från omvärderingen av verkligt värde av den villkorade köpeskillingen för Relax Gaming om 80,4 miljoner GBP.
 • Resultat efter skatt uppgick till 120,1 (295,3) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,54 (1,31) GBP.
 • 5 584 205 aktier/svenska depåbevis köptes till ett totalt värde om 548,8 miljoner SEK, eller 43,9 miljoner GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 69,6 (231,1) miljoner GBP.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,345 (0,337) GBP per aktie/depåbevis, vilket motsvarar en total utdelning om cirka 75 miljoner GBP.

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar fjärde kvartalet 2022

”Trots tillväxt på våra kärnmarknader och en fortsatt lovande utveckling i Nederländerna efter återinträdet på marknaden i juli 2022 blev fjärde kvartalet klart sämre än våra högt ställda förväntningar.”

”Flertalet kärnmarknader fortsatte att utvecklas väl under kvartalet, med en stabil aktivitet i Frankrike, Sverige, Storbritannien och Nederländerna vilket bidrog till totala intäkter om 305,5 miljoner GBP, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Nederländerna fortsatte att överträffa våra förväntningar med ett dagligt genomsnittligt spelöverskott på 0,6 miljoner GBP, och vi är på god väg mot att bli den främsta operatören under 2023.”

”Även om utvecklingen på de flesta kärnmarknader har varit god har Belgien påverkats av att regulatoriska förändringar med ökade krav på en utökad omsorgsplikt för kunderna och begränsningar kopplade till ansvarsfullt spelande haft en negativ påverkan på intäkterna. I Norge har förändringar av vårt erbjudande också påverkat negativt. På båda marknaderna följer mönstret det vi tidigare sett vid förändringar av lagstiftningen, och vi arbetar hårt för att mildra påverkan, med förväntansbilden att intäkterna kommer stabiliseras de kommande kvartalen och över tid återgå till tillväxt.”

”Det otillfredsställande resultatet under fjärde kvartalet, som kan tillskrivas dessa engångsposter samt motgångarna i Belgien och Norge, har gjort att vi nu vidtar åtgärder för att ytterligare förbättra lönsamheten. Här ingår att minska förlusterna i Nordamerika, omprioritera investeringsprojekt och ytterligare optimera koncernens rörelsekostnader för att förbättra skalbarheten. Vi förväntar oss att dessa åtgärder avsevärt kommer att sänka tillväxttakten i våra rörelsekostnader.”

”Då 81 procent av vårt spelöverskott härrörde från lokalt reglerade marknader under fjärde kvartalet är det högprioriterat för oss att bidra till en faktabaserad dialog och vara en förtroendeingivande samtalspartner för tillsynsmyndigheter och opinionsbildare. Vår Sustainable Gambling Conference som hölls i Amsterdam den 19 oktober 2022, och vår ”resa mot noll”, med 3,3 procent av intäkterna från högriskkunder under fjärde kvartalet (3,8 procent under tredje kvartalet) är viktiga aktiviteter för oss för att kunna bidra till en öppen och ärlig debatt.”

”2022 har varit ett svårt år på många sätt, inte bara för Kindred. Men trots fortsatt geopolitisk osäkerhet och utmaningar avseende levnadskostnader kommer de åtgärder som nu vidtas tillsammans med en stor kunddatabas från fjärde kvartalet att stärka oss på vägen mot våra finansiella mål till 2025.”

Handelsuppdatering till och med 5 februari 2023

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för tiden fram till och med den 5 februari 2023 var 3,7 miljoner GBP, 36 procent (32 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela första kvartalet 2022.

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott exklusive Nederländerna för tiden fram till och med den 5 februari 2023 var 2,9 miljoner GBP, 9 procent (6 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela första kvartalet 2022.

Spelöverskottet från sportspel har påverkats positivt av en starkare marginal för sportspel efter fria vad för ovan period om 12,2 procent, jämfört med 10,2 procent för hela det första kvartalet 2022.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén

Idag den 8 februari 2023 kommer Kindred Groups VD och koncernchef Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10:00 (CET) som direktsänds på https://www.kindredgroup.com/q42022. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002169. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att få kunna delta i konferensen.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/piynkl
COPY

Related content

Prod