EN / SV

Kindred Group plc – Ej reviderad resultat-uppdatering för det fjärde kvartalet 2022 inklusive indikativ guidning av engångskaraktär för 2023

tors, 12 jan., 2023 21:00 CET
 • Sportkalendern påverkades av fotbolls-vm 2022 vilket innebar att cirka 25 procent färre matcher i de högsta ligorna spelades jämfört med fjärde kvartalet 2021. I motsats till förväntningarna uppvägde omsättningen från fotbolls-vm inte påverkan från färre matcher i övrigt. I kombination med en lägre sportboksmarginal än det långsiktiga snittet samt enstaka händelser isolerade till kvartalet hade detta en negativ påverkan på kvartalets resultat där totala intäkter uppgick till cirka 305 miljoner GBP
 • Ökad hållbarhetsfokus på vissa marknader, främst Belgien, påverkade intäkterna negativt. Kindred genomförde en rad åtgärder i sitt erbjudande i Norge vilket också har påverkat intäkterna
 • Lägre intäkter än förväntat i kombination med en historiskt låg bruttomarginal samt betydande investeringar i marknadsföring påverkade lönsamheten negativt under det fjärde kvartalet vilket resulterade i en förväntad underliggande EBITDA på cirka 39 miljoner GBP. Exklusive Nordamerika var det underliggande EBITDA cirka 54 miljoner GBP
 • Omedelbara åtgärder kommer att vidtas som ett resultat av den svaga utvecklingen för att stärka lönsamheten på kort och medellång sikt
 • Kindred har beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023. Kindred uppskattar en underliggande EBITDA för helåret på minst 200 miljoner GBP förutsatt en sportsboksmarginal i linje med det långsiktiga snittet
   

Kindred Group plc (Kindred) har levererat en stabil tillväxt med totala intäkter på cirka 305 miljoner GBP (Kv4 2021: 244,9 miljoner GBP). De totala intäkterna ökade med 24 procent (23 procent i konstant valuta) och med 3 procent exklusive Nederländerna (2 procent i konstant valuta) jämfört med samma period förra året. Under kvartalet uppmättes 1,83 miljoner aktiva kunder tack vare investeringar i marknadsföring inför och under fotbolls-vm. Detta är det näst högsta antalet aktiva kunder i koncernens historia och en ökning med 25 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året.

Intäkterna uppnådde dock inte förväntningarna på grund av följande faktorer:

 • Trots en god kundaktivitet under fotbolls-vm så lyckades inte turneringen väga upp bortfallet av matcher från de större ligorna under kvartalet jämfört med samma period 2021 (cirka 200 färre matcher i de högsta ligorna jämfört med kv4 förra året).
 • Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,9 procent vilket är lägre än det långsiktiga snittet
 • Den sedan tidigare kommunicerade utbetalningen på 5,3 miljoner GBP till följd av Houston Astros vinst i World Series den 5 november 2022 resulterade i ett negativt intäktsbidrag på 4,4 miljoner GBP. Bortsett från det levererade Nordamerika en stabil underliggande tillväxt under kvartalet
 • Nederländerna, Frankrike och Sverige hade en fortsatt stark utveckling under kvartalet, medan regulatoriska förändringar och fortsatta hållbarhetsåtgärder i vissa marknader, främst Belgien, påverkade intäkterna negativt. I Norge har Kindred genomfört en rad förändringar i sitt erbjudande vilket även de påverkade intäkterna

Underliggande EBITDA för det fjärde kvartalet 2022 förväntas bli cirka 39 miljoner GBP (Kv4 2021: 27,6 miljoner GBP), negativt påverkat av intäkter som var svagare än förväntat, en historiskt låg bruttomarginal samt betydande investeringar i marknadsföring (marknadsföringskostnader exklusive affiliates uppgick till cirka 67 miljoner GBP). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet var cirka 53,9 procent och påverkades negativt av Houston Astros vinst i World Series, vilket innebar en EBITDA-förlust på 3,9 miljoner GBP, samt en ofördelaktig marknadsmix där en större andel av intäkterna kom från marknader med lägre marginal. Exklusive Nordamerika uppnådde det underliggande EBITDA cirka 54 miljoner GBP.

Trots att den svagare utvecklingen än förväntat under fjärde kvartalet till stor del kan åläggas ett fåtal händelser av engångskaraktär beskrivna ovan, samt utmaningarna i Belgien och Norge, vidtas åtgärder för att ytterligare förbättra lönsamheten på kort och medellång sikt. Dessa inkluderar men är inte begränsade till:

 • Minska förlusterna i Nordamerika genom att reducera investeringar i marknadsföring innan Kindreds egna plattform har lanserats
 • Omprioritera investeringar i projekt för att frigöra kapacitet till strategiska initiativ och minska kortsiktiga kostnader
 • Ytterligare optimera koncernens driftskostnader för att minska kostnadstillväxten samt förbättra skalbarheten

Koncernledningen anser inte att resultatet för det fjärde kvartalet 2022 är indikativt för den sanna intjäningsförmågan i verksamheten och har därför beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023. Kindred uppskattar en underliggande EBITDA för helåret på minst 200 miljoner GBP förutsatt en sportboksmarginal i linje med det långsiktiga snitter. Detta inkluderar åtgärderna ovan för att ytterligare förbättra lönsamheten.

Baserat på ovanstående har koncernledningen fortsatt full tillförsikt i utsikterna för koncernen och de finansiella mål som kommunicerades under kapitalmarknadsdagen den 14 september 2022.

Kindred Groups vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommer att hålla en telefonkonferens på engelska den 13 januari 2023 kl 09:00 CET. Om du önskar medverka vänligen klicka på länken nedan för webbcast eller registrera dig till telekonfernsen via länken nedan. Efter registreringen till telekonfernsen kommer du att få ett telefonnummer samt en konferens-id för access till konferensen. Du kan ställa frågor verbalt via webbcasten eller telefonkonferensen.

Registrera för webbcasten här

Registrera för telekonferensen här

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 publiceras den 8 februari 2023 kl 07:30 CET. Den efterföljande presentationen och frågestunden kommer att finnas tillgänglig via webcast kl 10:00 CET på samma dag.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-12 21:00 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/psnvrp
COPY

Related content

Prod