EN / SV

Styrelsens ersättning

Styrelsens ersättning 2020

Alla styrelseledamöter väljs vid årsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av årsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram för styrelsen och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till årets styrelse och koncernchef anges i tabellerna nedan.

Vad gäller ersättning till styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 12 maj 2021, se Nomineringskommiténs förslag,  ”Motivated Opninion”, vilket godkändes av stämman.

Styrelsearvode 2019/2020

Styrelseledamöter

Styrelsear-voden
000 GBP

Revisions-kommitténs arvoden
000 GBP

Ersättnings-kommitténs arvoden
000 GBP

USA-kommitténs arvoden
000 GBP

Totala avgifter
2020
000 GBP

Totala avgifter
2019
000 GBP

Anders Ström, ordförande

260,0

260,0

260,0

Kristofer Arwin1

32,3

Hélène Barnekow3

17.2

17.2

79

Peter Boggs

57.0

12.0

20.0

89.0

83.6

Gunnel Duveblad

57.0

30.0

12.0

99.0

91.6

Erik Forsberg2

57.0

22.0

79.0

49.7

Peter Friis1

21,1

21,1

21,1

Carl-Magnus Månsson3

35,9

7,5

43,4

43,4

Peter Friis2

21.1

Stefan Lundborg3

53.1

18.6

71.7

77.0

Carl-Magnus Månsson2

57.0

12.7

69.7

43.4

Summa

558.3

52.0

43.3

32.0

685.6

737.7

1 Vid årsstämman den 14 maj 2019 avgick Peter Friis och Kristofer Arwin från styrelsen.

2 Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman den 14 maj 2019.

3 Vid årsstämman den 12 maj 2020 avgick Hélène Barnekow från styrelsen och Stefan Lundborg avgick den 4 december 2020.

Styrelsens innehav (reviderat)

Styrelsens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis (SDR) i Kindred Group plc per den 31 december 2020 anges nedan:

Styrelseledamöter

Stamaktier/
svenska
depåbevis
per den 31 december 2020

Stamaktier/
svenska
depåbevis
per den 31 december 2019

Anders Ström, Chairman

6,904,200

5,831,200

Peter Boggs

138,990

138,990

Gunnel Duveblad

8,000

8,000

Erik Forsberg

10,000

5,000

Carl-Magnus Månsson

10,000

10,000

Summa

7,071,190

5,993,190

 

Share
https://www.kindredgroup.com/eztbq
COPY