EN / SV

Styrelsens ersättning

Alla styrelseledamöter väljs vid bolagsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av bolagsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram, och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

Arvoden totalt (granskat)

All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på kontinuitet från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till styrelse och styrelseutskott under året anges nedan.

Stängningskursen för bolagets svenska depåbevis per den 30 december 2016 var 85,55 SEK, och den varierade mellan 73,20 SEK och 107,90 SEK under 2016.

  Arvode/lön tusen GBP  Övrigt tusen GBP  Totalt 2016  tusen GBP  Totalt 2015 tusen GBP 
Styrelseledamöter         
Anders Ström, ordförande  160,0  140,0  300,0  268,4 
Kristofer Arwin  75,3  8,0  83,3  70,3 
Sophia Bendz  61,3  5,0  66,3  48,3 
Peter Boggs  65,3  3,0  68,3  60,3 
Nigel Cooper  105,3  20,0  125,3  112,3 
Peter Friis  53,3  –  53,3  48,3 
Therese Hillman2  57,3  10,0  67,3  48,0 
Stefan Lundborg  –  88,9  88,9  79,3 
  577,8  274,9  852,7  735,2 
Koncernledning         
Henrik Tjärnström, CEO  798,0  –  798,0  663,8 
Koncernledning  1 324,4  –  1 324,4  1 448,1 
Totalt  2 700,2  274,9  2 975,1  2 847,1 

 

Styrelseledamöternas ägarintressen (reviderat)

Styrelseledamöternas och den verkställande ledningens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2016 anges nedan:

 

  Stamaktier/ svenska depåbevis per den 31 december 2016 Stamaktier/ svenska depåbevis per den 31 december 2015 Prestations-aktierätter per den 31 december 2016 Prestations-aktierätter per den 31 december 2015 Aktieoptioner per den 31 december 2015
Styrelseledamöter           
Kristofer Arwin  5 640  5 640  –  –  – 
Sophia Bendz  7 616  7 616  –  –  – 
Peter Boggs  112 240  112 240  –  –  – 
Nigel Cooper  49 900  40 000  –  –  – 
Peter Friis  2 000  2 000  –  –  – 
Therese Hillman1  –  1 560  –  –  – 
Stefan Lundborg  403 600  320 000  –  –  – 
Anders Ström  10 266 200  11 760 000  –  –  – 
10 847 196  12 249 056  –  –  –   
Koncernledning           
Henrik Tjärnström, vd  1 325 867  1 307 152  151 160  14 335  – 
Koncernledning  52 651  21 600  526 726  26 618  6 781 
Totalt  12 225 714  13 577 808  677 886  40 953  6 781